Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περίληψη

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 422.3 εκ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Μέτρα C3.1I7 και C6.1I5 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2024

  Το Σχέδιο στοχεύει στην στήριξη, ανάπτυξη και αναβάθμιση των Μεγάλων Επιχειρήσεων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, περιλαμβανομένης της ενεργειακής τους αναβάθμισης. Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:

  • Η προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής.
  • Η ενίσχυση υφιστάμενων Μεγάλων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία, την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.
  • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση, ενίσχυση της συμβολής των μεγάλων επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  • Η ενίσχυση του βαθμού κυκλικότητας των Μεγάλων επιχειρήσεων και τη μετατροπή του μοντέλου λειτουργίας μιας Μεγάλης επιχείρησης σε κυκλικό.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων - 2η Προκήρυξη

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.1I6 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του «Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων».

  Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. Στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη νέων ή υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων και θα εφαρμοσθεί με βάση τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθμ. 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 (Απαλλακτικός στον τομέα της γεωργίας). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://fundingapps.meci.gov.cy/).

 • Σχέδιο Χορηγιών για μετατροπή κτηρίων σε Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C[C3.4]-I[I6.c] - 3 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2024

  Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση/ αποκατάσταση των υποστατικών τους, με βασικό σκοπό τη μετατροπή τους σε Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια.

  Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) έχει οριστεί ως Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) του εν λόγω Σχεδίου Χορηγιών.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 31768 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.4I6 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/12/2023

  Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση/ αποκατάσταση των υποστατικών τους, με βασικό σκοπό τη μετατροπή τους σε φοιτητικές εστίες/ φοιτητικά δωμάτια.

  Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) έχει οριστεί ως Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) του εν λόγω Σχεδίου Χορηγιών.

 • Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας - Πρόσκληση 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31524 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.1I8 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2024

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την προκήρυξη του “Σχεδίου Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα” με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη σε υφιστάμενα αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προκειμένου να μπορούν να  προσελκύουν ολόχρονα τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, αλλά και να καταστούν στην ολότητά τους προσβάσιμα και φιλικά προς άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρία.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής, περιλαμβανομένων όσων είναι ενταγμένοι ή επιθυμούν να ενταχθούν σε Σύμφωνα Γαστρονομίας όπως το «Taste of Cyprus» - 2η προκήρυξη

  Κλειστή

  Κωδικός: 31520 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.1I8 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2024

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 2η προκήρυξη του «Σχέδιου Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την βελτίωση και αναβάθμιση των Αδειούχων Κέντρων Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου / Ταβέρνας, περιλαμβανομένων όσων είναι ενταγμένοι ή επιθυμούν να ενταχθούν σε Σύμφωνα Γαστρονομίας όπως το «Taste of Cyprus» και την αναβάθμιση υφιστάμενων καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

 • Provision of Knowledge Transfer Support Services by the Central Knowledge Transfer Office - Path 3 – Open Call (RIF - KTO /PATH3/0523)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29144 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.2I1 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2023

  OBJECTIVES

  Provision of KT & Commercialization Support Services by the central KTO experts to eligible Beneficiaries implementing RDI projects or activities which are:

  • RDI projects funded by RIF’s Calls for Proposals from 1/7/2019 onwards and not eligible under the Fast-Track or Direct Entry Call for Proposals for CKTO Services.
  • RDI projects or activities funded by other public or private resources, including own/internal funding.

 • DISRUPT

  Κλειστή

  Κωδικός: 27990 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DISRUPT/0123 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2023

  Το Πρόγραμμα «DISRUPT» στοχεύει στη διασύνδεση επιχειρήσεων που διαθέτουν πρωτοποριακές καινοτομίες με προοπτική να διαμορφώσουν νέες ή να διαταράξουν (disrupt) υπάρχουσες αγορές, με επενδυτές Venture Capital οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση (scale-up) των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές. Μέσα από το Πρόγραμμα, η χρηματοδότηση – χορηγία του ΙδΕΚ θα συνδυάζεται με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VC Funding), με στόχο την επιτυχή διείσδυση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας.

  1η Καταληκτική Ημερομηνία: 1 Ιουνίου 2023, ώρα 13:00
  2η Καταληκτική Ημερομηνία: 1 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 13:00
  Δεν υπάρχει 3η καταληκτική ημερομηνία.

 • ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ENTERPRISES/0223/Sub-Call2

  Κλειστή

  Κωδικός: 27613 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ENTERPRISES/0223/Sub-Call2 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2023

  Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει:
  (α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και
  (β) στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) της χώρας.

 • ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ENTERPRISES/0223/Sub-Call1

  Κλειστή

  Κωδικός: 27601 | Κωδικός Ταυτοποίησης: ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/04/2023

  Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει:
  (α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων /2 υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και
  (β) στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) της χώρας.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Γενετική Βελτίωση των πληθυσμών Προβάτων και Αιγών της Κύπρου (Γενετική βελτίωση των πληθυσμών προβάτων και αιγών της Κύπρου)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27524 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Μέτρο C3.1R3 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2023

  Το Σχέδιο χορηγιών «Γενετική βελτίωση των πληθυσμών προβάτων και αιγών της Κύπρου», στοχεύει στην αναβάθμιση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας μέσω της παραχώρησης στοχευμένων επιδοτήσεων σε εκτροφείς προβάτων ή/και αιγών καθώς και συγκεκριμένων υπηρεσιών γενετικής αξιολόγησης, βελτιωμένης αναπαραγωγικής και γενικότερης διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και της μονάδας εκτροφής. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν από το ΙΓΕ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του εν λόγω σχεδίου χορηγιών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του μέτρου C3.1R3 του ΣΑΑ.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος - Πρόσκληση 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 27116 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.1I8 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2023

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχεδίου Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού τομέα με την προσθήκη, βελτίωση και εμπλουτισμό της σύνθεσης του προϊόντος στα ορεινά, την ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές, με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, διείσδυση σε νέες αγορές, καθώς και η ευρύτερη στήριξη παρεμφερών προς τον τουρισμό κλάδων της οικονομίας.

 • Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - Προκήρυξη 2023 (Μέτρο C3.3I4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27113 | Κωδικός Ταυτοποίησης: (Μέτρο C3.3I4) | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2023

  Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στις στρατηγικές επιδιώξεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για ενίσχυση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Κυπριακής οικονομίας. Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:

  • Η συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυπριακής οικονομίας
  • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
  • Η αύξηση του αριθμού / ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

  Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.

 • Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (DUAL USE/0922)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DUAL USE/0722 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2022

  Το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης για πολιτικού τύπου εφαρμογές δηλαδή για εμπορικούς ή και κοινωνικούς σκοπούς, μη στρατιωτικούς σκοπούς.

 • Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (CLABS/0922)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24191 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Μέτρο ΣΑΑ C3.2I4 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2024

  Το Πρόγραμμα «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων διαβαθμισμένων εργαστηρίων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης.

 • Κουπόνια Καινοτομίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 23164 | Κωδικός Ταυτοποίησης: INNOVOUCHERS/0722 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022

  Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στην ενθάρρυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έντασης γνώσης. Μέσα από τη διοχέτευση τεχνογνωσίας από τους οργανισμούς έντασης γνώσης και την πρόσβαση σε εργαστηριακές υποδομές, επιδιώκεται η υποστήριξη των ΜμΕ να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

  Επιδιώκεται επίσης η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας από την πραγματική οικονομία μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ερευνητικούς Οργανισμούς σε επιχειρήσεις, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για  συνεργασία, και η ενίσχυση των ιδιωτικών δαπανών σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

  Η διάθεση Κουπονιών Καινοτομίας επιχειρεί επίσης να συμβάλει στην άμβλυνση ενός εκ των κυριότερων προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο είναι η δυσκολία υιοθέτησής τους από μεγάλο αριθμό ΜμΕ.

 • Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος - Πρόσκληση 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 22098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.1I8 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη Τοπικών Αρχών και φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαστρονομίας της χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς επίσης και σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων υπαίθρου.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες / Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πολή της Λευκωσίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 21346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.416 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2022

  Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

  Κλειστή

  Κωδικός: 21319 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο “Taste Cyprus”» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη των αδειούχων κέντρων αναψυχής που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία, και των καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

 • Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 21198 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2022

  Ο σκοπός του Μέτρου είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της μετάβασης των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία. Το Μέτρο θα παρέχει υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικής καθοδήγησης και πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου.

  Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τον Αργυρό και Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών βρίσκονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και στην ιστοσελίδα www.circularhotels.com.cy.

 • CO-DEVELOP Programme – ICT-Υγείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 20383 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2022

  Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

  Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

 • CO-DEVELOP Programme - Πράσινη Μετάβαση

  Κλειστή

  Κωδικός: 20378 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CODEVELOP-GT/0322 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

  Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

  Κλειστή

  Κωδικός: 19698 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2022

  Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Το Σχέδιο στοχεύει στην στήριξη νέων ή υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων και θα εφαρμοσθεί με βάση τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014  (Απαλλακτικός στον τομέα της γεωργίας) και (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – De Minimis). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://fundingapps.mcit.gov.cy/).

 • Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)»

  Κλειστή

  Κωδικός: 16859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: INNOVATE/1221 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)» στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διευκολύνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων.

 • Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)»

  Κλειστή

  Κωδικός: 16852 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SEED/1221 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/02/2022

  Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)» στοχεύει στην υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό.

 • Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»

  Κλειστή

  Κωδικός: 16848 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PRE-SEED/1221 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2022

  Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (Pre-Seed)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.