Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περίληψη

O παρόν Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 422,3 εκ.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (DUAL USE/0922)

  Κλειστή

  Κωδικός: 24195 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/11/2022

  Το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης για πολιτικού τύπου εφαρμογές δηλαδή για εμπορικούς ή και κοινωνικούς σκοπούς, μη στρατιωτικούς σκοπούς.

 • Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (CLABS/0922)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 24191 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/09/2023

  Το Πρόγραμμα «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων διαβαθμισμένων εργαστηρίων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης.

 • Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

  Κλειστή

  Κωδικός: 23513 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2022

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας.

 • Κουπόνια Καινοτομίας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 23164 | Κωδικός Ταυτοποίησης: INNOVOUCHERS/0722 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2022

  Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στην ενθάρρυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έντασης γνώσης. Μέσα από τη διοχέτευση τεχνογνωσίας από τους οργανισμούς έντασης γνώσης και την πρόσβαση σε εργαστηριακές υποδομές, επιδιώκεται η υποστήριξη των ΜμΕ να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

  Επιδιώκεται επίσης η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας από την πραγματική οικονομία μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ερευνητικούς Οργανισμούς σε επιχειρήσεις, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για  συνεργασία, και η ενίσχυση των ιδιωτικών δαπανών σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

  Η διάθεση Κουπονιών Καινοτομίας επιχειρεί επίσης να συμβάλει στην άμβλυνση ενός εκ των κυριότερων προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο είναι η δυσκολία υιοθέτησής τους από μεγάλο αριθμό ΜμΕ.

 • Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος - Πρόσκληση 2022

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.1I8 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη Τοπικών Αρχών και φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαστρονομίας της χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς επίσης και σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων υπαίθρου.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες / Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πολή της Λευκωσίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 21346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C3.416 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2022

  Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 21319 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2022

  Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο “Taste Cyprus”» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη των αδειούχων κέντρων αναψυχής που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία, και των καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

 • Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 21198 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2022

  Ο σκοπός του Μέτρου είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της μετάβασης των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία. Το Μέτρο θα παρέχει υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικής καθοδήγησης και πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου.

  Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τον Αργυρό και Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών βρίσκονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και στην ιστοσελίδα www.circularhotels.com.cy.

 • CO-DEVELOP Programme – ICT-Υγείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 20383 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/05/2022

  Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

  Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

 • CO-DEVELOP Programme - Πράσινη Μετάβαση

  Κλειστή

  Κωδικός: 20378 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CODEVELOP-GT/0322 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2022

  Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

  Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

  Κλειστή

  Κωδικός: 19698 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/06/2022

  Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Το Σχέδιο στοχεύει στην στήριξη νέων ή υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων και θα εφαρμοσθεί με βάση τους Κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014  (Απαλλακτικός στον τομέα της γεωργίας) και (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – De Minimis). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://fundingapps.mcit.gov.cy/).

 • Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)»

  Κλειστή

  Κωδικός: 16859 | Κωδικός Ταυτοποίησης: INNOVATE/1221 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022

  Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)» στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διευκολύνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων.

 • Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)»

  Κλειστή

  Κωδικός: 16852 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SEED/1221 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/02/2022

  Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)» στοχεύει στην υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό.

 • Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»

  Κλειστή

  Κωδικός: 16848 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PRE-SEED/1221 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2022

  Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (Pre-Seed)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.