Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O παρόν Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PRE-SEED/1221

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (Pre-Seed)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις με προσανατολισμό στη διεθνή αγορά και με δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένο/η.

Η χρηματοδότηση προς τους δικαιούχους αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος / υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αναμένεται να καλύψει μεταξύ άλλων τα αρχικά στάδια λειτουργίας της επιχείρησης, την ανάπτυξη πρωτοτύπου, την εκπόνηση έρευνας αγοράς, τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, την κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας, την αναζήτηση επενδυτών, κλπ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%
€ 100.000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Νεοσύστατη Επιχείρηση. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/12/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

14/02/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +35722205000