Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O παρόν Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο “Taste Cyprus”» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη των αδειούχων κέντρων αναψυχής που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία, και των καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για:

(α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία και

(β) τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση της Κυπριακής φιλοξενίας, η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της γαστρονομίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες σε εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα
 • Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός
 • Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ.
 • Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής συγχρηματοδότησης
 • Αναλώσιμα είδη ως κατ’ αποκοπή ποσό

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4 εκατομμύρια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι 75%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εμπόριο
 • Μεταποίηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

 • Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής
 • Κέντρα Αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων
 • Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής με άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή ή το κατάστημα τους αποτελεί μέρος αδειοδοτημένης μονάδας παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής, η οποία κατέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά λειτουργίας και καταλληλότητας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/04/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/11/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού


Άτομα Επικοινωνίας:

Κυριάκος Κυριάκου, Τουριστικός Λειτουργός ‘Α
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22691204
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: KyriakosKyriakou@visitcyprus.com

Έλενα Αδάμου, Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22691282
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ElenaAdamou@visitcyprus.com

Ελληνικά