Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – Προκήρυξη 2023 (Μέτρο C3.3I4)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

(Μέτρο C3.3I4)

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων – Προκήρυξη 2023 (Μέτρο C3.3I4)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στις στρατηγικές επιδιώξεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για ενίσχυση και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης της Κυπριακής οικονομίας. Οι ειδικότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:

  • Η συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυπριακής οικονομίας
  • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
  • Η αύξηση του αριθμού / ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά την διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €10 εκατ., με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατ. ώστε εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5,000. Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50,000.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η  ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60,000.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Σχεδίου είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής.

Οι επιχειρήσεις που δύναται να λάβουν επιχορήγηση στα πλαίσια του Σχεδίου είναι αυτές που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επένδυσης σε επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες και ως τέτοιες είναι αυτές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης της Ε.Ε.

Συνεπώς εξαιρούνται οι πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

  • Δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παρ. Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Το Σχέδιο είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοστεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Με βάση τον Κανονισμό(ΕΚ) αρ.1407/2013 της Επιτροπής και συγκεκριμένα το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία (3) οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200,000.

Ημερ. λήξης για υποβολη πρότασης: 31/03/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €14 εκατ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50,000. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η  ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60,000.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Νέες και Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/03/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/03/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας
Άτομα Επικοινωνίας:

Όνομα: Έλενα Ρούσου
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: 22867149
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: erousou@meci.gov.cy
Φαξ:
22867253

Όνομα: Πέτρος Μιχαήλ
Λειτουργός Σχεδίων (ΕΟΧ)
Τηλέφωνο: 22867236
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pmichael@meci.gov.cy
Φαξ: 22867253

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/02/2023-μόνο για εσωτερική χρήση)