Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο σκοπός του Μέτρου είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της μετάβασης των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία. Το Μέτρο θα παρέχει υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικής καθοδήγησης και πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου.

Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τον Αργυρό και Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών βρίσκονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και στην ιστοσελίδα www.circularhotels.com.cy.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο σκοπός του Μέτρου είναι η καθοδήγηση και η διευκόλυνση της μετάβασης των κυπριακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια πράσινη και κυκλική οικονομία. Το Μέτρο θα παρέχει υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικής καθοδήγησης και πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου.

Πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τον Αργυρό και Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών βρίσκονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου και στην ιστοσελίδα www.circularhotels.com.cy.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Οι δυνητικά επωφελούμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο ως αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες ανεξαρτήτου μεγέθους και τουριστικά καταλύματα. Επίσης, δικαιούχες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι ξενοδοχειακές μονάδες ανεξαρτήτου μεγέθους και τουριστικά καταλύματα τα οποία λειτουργούν άνευ άδειας λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου.
 • Στην περίπτωση όπου μια ενιαία επιχείρηση επιθυμεί τη συμμετοχή στο Μέτρο με περισσότερες από μία ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, θα πρέπει να καταβάλει ξεχωριστά έντυπα συμμετοχής για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση.
 • Η ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιχορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) όπως αυτό απαιτείται βάσει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.
 • Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μέτρο, δεσμεύονται να τηρούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου, βάση του Οδηγού Εφαρμογής

Προϋπολογισμός Έργου και Επιχορήγηση

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €1.400.000 και η ένταση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (De minimis) προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους, δηλαδή €10.700 για τον Αργυρό Κύκλο ή €28.400 για τον Αργυρό και Χρυσό Κύκλο.

Απαραίτητα έγγραφα για συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένα και εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ένα έντυπα στην OEB, στο green@oeb.org.cy:

 1. Γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο.
 2. Άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή Σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται κατόπιν αιτήματος από το Υφυπουργείο Τουρισμού για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δεν είναι αδειοδοτημένες και δικαιούνται να λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019).
 3. Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012.
 4. Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης» για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αρι. 1407/2013 της Επιτροπής.
 5. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού σύστασης Εταιρείας.
 6. Τα σχετικά έντυπα μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Μέτρου: www.circularhotels.com.cy

Επιλογή δικαιούχων επιχειρήσεων

Για την επιλογή των Δικαιούχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εφαρμόζονται  οι  βασικές  προϋποθέσεις  συμμετοχής  ενώ  παράλληλα  θα  τηρηθεί  αυστηρή  σειρά  προτεραιότητας  σύμφωνα  με  την παραλαβή  των  ολοκληρωμένων αιτήσεων  συμμετοχής.  Με  τις  επιλεχθείσες  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,  η  ΟΕΒ  θα  συνάψει Συμφωνία Συνεργασίας όπου  θα  καθορίζονται  οι  δεσμεύσεις  των  δύο  μερών.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο 22643000 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση green@oeb.org.cy

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,4 εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

 • Ποσοστό επιχορήγησης 100%
 • Ποσά επιχορήγησης για την λήψη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Αργυρός Κύκλος €10,700
 • Χρυσός Κύκλος επιπρόσθετο ποσό των €17,700

Θεματικές Κατηγορίες

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME)
 • Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα ανεξαρτήτου μεγέθους που έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι μη αδειοδοτημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν δυνάμει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής βεβαίωσης που εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/04/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/07/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου https://www.oeb.org.cy/

Σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Δίκτυο Κυκλικής Οικονομίας Κύπρου

Υπηρεσία Μελετών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μαρία Θεοδώρου, Προϊστάμενη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22643000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mtheodorou@oeb.org.cy

Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Άντρη Δημητριάδου, Προϊστάμενη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22643000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ademetriadou@oeb.org.cy

Ιστοσελίδα