Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες / Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πολή της Λευκωσίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

C3.416

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες / Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πολή της Λευκωσίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών) στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασικό σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων και την μετατροπή τους σε φοιτητικές εστίες/ φοιτητικά δωμάτια, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU. Δύναται επίσης να χρηματοδοτηθεί και από κρατικούς πόρους. Το Σχέδιο, προωθείται στο πλαίσιο του Μέτρου C3.4I6 «Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας». Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €15εκ. Η παρούσα πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και θα αφορά συνολικό προϋπολογισμό ύψους €7,5εκ.

Η χρηματοδότηση, εφόσον το έργο ολοκληρωθεί επιτυχώς, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών. Η παροχή της χορηγίας θα συνοδεύεται από την υπογραφή Συμφωνίας βάσει της οποίας ο Δικαιούχος υποχρεούται όπως, εντός 8 ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, παραχωρεί για συνολική χρονική διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών (60 μηνών), το 60%-80%  κατ’ ελάχιστον του εμβαδού του κτηρίου του, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε δωμάτια, σε φοιτητές με ενοίκιο χαμηλότερο των τιμών της αγοράς, όπως εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το ύψος της χορηγίας (ένταση χορηγίας) για μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε φοιτητική εστία/ φοιτητικά δωμάτια, θα ανέρχεται στο 75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης.

H υλοποίηση κάθε Επενδυτικού Έργου στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου, θα πρέπει να αρχίσει εντός τριών (3) μηνών το αργότερο, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ ΤΠΟ και Δικαιούχου, διαφορετικά η έγκριση ακυρώνεται, και να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) μηνών από την ημερομηνία έναρξης των οικοδομικών εργασιών με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης εφόσον οι λόγοι της καθυστέρησης είναι αντικειμενικοί και εύλογοι και υποβληθούν έγκαιρα και γραπτώς για έγκριση στο ΤΠΟ. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που θα έχουν πιστοποιηθεί για την ολοκλήρωσή τους εντός του χρονοδιαγράμματος που θα καθορίζεται στη Σύμβαση μεταξύ ΤΠΟ και Δικαιούχου και θα υπόκειται σε αλλαγές μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν γραπτού αιτήματος του Δικαιούχου και γραπτής συναίνεσης του ΤΠΟ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες, εκτός από τις οικοδομικές εργασίες, συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις σε σχέση με το κτήριο, ακίνητος εξοπλισμός, καθώς επίσης και αμοιβές για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων (επιμετρητών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών κ.λπ.) που έχουν σχέση με τις οικοδομικές εργασίες, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ. Τονίζεται ότι, το ποσό της αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κ.λπ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,5 εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η ελάχιστη επένδυση (επιλέξιμη δαπάνη) για τη μετατροπή κτηρίου σε φοιτητική εστία/ φοιτητικά δωμάτια, καθορίζεται στις εκατό σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€140.000). Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο ανέρχεται στα δυο εκατομμύρια Ευρώ (€2.000.000), με εξαίρεση τους δικαιούχους που θα κριθεί από το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, ότι η ενίσχυση αφορά κρατική ενίσχυση και θα λάβουν μέγιστη χορηγία €200.000 σύμφωνα με τον Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Θεματικές Κατηγορίες

  • Άλλες Υπηρεσίες
  • Ανάπτυξη γης
  • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
  • Αστική Ανάπτυξη
  • Νεολαία

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, ή ενοικιαστές κτηρίων που θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στα κτήρια τους στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου για τους
σκοπούς του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων εκεί και όπου ισχύουν. Σημειώνεται ότι όταν Δυνητικός
Δικαιούχος είναι ενοικιαστής κτηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται ενυπόγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι:
(i) Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία πρέπει να είναι Κύπριοι Πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να κατέχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο, καθώς και
(ii) Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα), των οποίων η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης, ή ευρύτερα τον έλεγχο ασκούν Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα 11: Υπεύθυνη Δήλωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων).

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία θα τύχουν έγκρισης στο πλαίσιο του Σχεδίου δεν θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για τις ίδιες δαπάνες από άλλο Σχέδιο Χορηγιών της Κυβέρνησης.
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία έτυχαν οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας από άλλο Σχέδιο Χορηγιών για το κτήριό τους, δύνανται να θεωρηθούν δικαιούχοι του παρόντος Σχεδίου, μετά από
παρέλευση δέκα (10) ετών από την χορηγηθείσα ενίσχυση.

Η εγκριθείσα χορηγία καταβάλλεται απευθείας στον Δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/05/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/11/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Άτομα Επικοινωνίας:

Όνομα: Μαρία Ξενοφώντος
Τίτλος: Λειτουργός Πολεοδομίας Ορισμένου Χρόνου
Τηλέφωνο: 22409505
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mxenophontos@tph.moi.gov.cy

Όνομα: Αιμιλία Σιάντου
Τίτλος: Λειτουργός Πολεοδομίας Ορισμένου Χρόνου
Τηλέφωνο: 22409819
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: esiandou@tph.moi.gov.cy