ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ENTERPRISES/0223/Sub-Call2

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

ENTERPRISES/0223/Sub-Call2

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ENTERPRISES/0223/Sub-Call2

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» στοχεύει:
(α) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και
(β) στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) της χώρας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» υποστηρίζει την εμπλοκή των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, για την δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας με προοπτική διείσδυσης στην αγορά.

Το Πρόγραμμα αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, και στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Επιπρόσθετα, μέσα από το Πρόγραμμα αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα.

Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτοτύπου, την επίδειξη, την πιλοτική λειτουργία, τη δοκιμή και την επικύρωση νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον πραγματικών συνθηκών λειτουργίας. Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να είναι συναφείς με τις κύριες δραστηριότητες των δικαιούχων, ενώ τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη εμπορική αξία για τους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έργα που θα αφορούν στις συνήθεις τροποποιήσεις, ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, υπηρεσίες, μεθόδους παραγωγής, ακόμα και αν οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να αποτελούν βελτιώσεις.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας:

 • Ενέργεια,
 • Τουρισμός,
 • Μεταφορές-Ναυτιλία,
 • Γεωργία-Τρόφιμα, Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και
 • Υγεία

και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας:

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
 • Αειφορία-Περιβάλλον.

Η παρούσα Πρόσκληση στοχεύει στην συμμετοχή επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συμμετοχή σε έργα ΕΤΑΚ, όπως αυτοί καθορίζονται συγκεκριμένα στους ειδικούς περιορισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

ENTERPRISES_0223_Sub-Call2_Part B ENTERPRISES_0223_Sub-Call2_EN ENTERPRISES_0223_Sub-Call2_EL

ENTERPRISES_0223_Sub-Call2_EN

ENTERPRISES_0223_Sub-Call2_Part B

ENTERPRISES_0223_GfER

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει το αδιάθετο ποσό στην Πρόσκληση «ENTERPRISES/0223/SubCall1»./ Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης δύναται να αυξηθεί με αδιάθετο προϋπολογισμό από την Πρόσκληση «ENTERPRISES/0223/SubCall1».

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

€ 200,000

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3).

Δικαίωμα συμμετοχής ως Ανάδοχος Φορέας έχει επιχείρηση, η οποία κατά την υποβολή της πρότασης, δεν έχει προηγουμένως υποβάλει προτάσεις ως Ανάδοχος Φορέας στο ΙδΕΚ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, με εξαίρεση προτάσεις που υποβλήθηκαν στα Προγράμματα «Κουπόνια Καινοτομίας» και «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης». Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος Φορέας δεν είναι «Ανεξάρτητη Επιχείρηση», οι «συνεργαζόμενες» ή «συνδεδεμένες» επιχειρήσεις με τις οποίες σχετίζεται, θα πρέπει επίσης να πληρούν την πιο πάνω προϋπόθεση.

Το έργο πρέπει να αποτελεί πρωτοβουλία της Επιχείρησης/Ανάδοχου Φορέα, η οποία πρέπει να έχει άμεσο και σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον από την επίτευξη των προτεινόμενων αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, οι κύριες δραστηριότητες του Ανάδοχου Φορέα πρέπει να είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του έργου.

Σημειώνεται ότι, η συμμετοχή Μεγάλης Επιχείρησης σε έργο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι δυνατή εφόσον αποδεικνύεται μέσα από την πρόταση, ο χαρακτήρας κινήτρου που αναμένεται να έχει η χρηματοδότηση προς τη Μεγάλη Επιχείρηση, όπως καθορίζεται στο Κεφ. 1.2 του Τμήματος ΙΙΙ, της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς. Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς πρέπει να πλαισιώνουν τον Ανάδοχο Φορέα για την επίτευξη των στόχων του έργου και είναι πιθανόν να έχουν ίδιο εμπορικό και/ή επιστημονικό ενδιαφέρον από την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, εκτός εάν έχουν διαθέσει στην αγορά τουλάχιστον ένα προϊόν/υπηρεσία, τα τελευταία 2 έτη και μπορούν να τεκμηριώσουν πωλήσεις και κύκλο εργασιών μέσα από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ένας φορέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως Ανάδοχος Φορέας μόνο για ένα (1) Έργο στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή της ίδιας ή όμοιας πρότασης και στις δυο προσκλήσεις «ENTERPRISES/Sub-Call1/0223» και «ENTERPRISES/Sub-Call2/0223». Ίδιες ή όμοιες προτάσεις θεωρούνται προτάσεις που έχουν όμοιο επιστημονικό περιεχόμενο και δραστηριότητες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ίδια ή όμοια πρόταση θα προωθείται για αξιολόγηση μόνο η πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη χρονικά.

Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υποστηριχθεί από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτούμενων έργων.

Ο Ανάδοχος Φορέας, θα πρέπει να αναλαμβάνει τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού του Έργου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ισχύουν επίσης οι παρακάτω ειδικές διατάξεις:

 • Όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου (Ανάδοχος Φορέας και Συνεργαζόμενοι Φορείς) έχουν υποχρέωση καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων στα αρμόδια εθνικά Μητρώα, βάσει του «Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007)». Το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους στα αρμόδια Μητρώα για επιβεβαίωση της καταχώρησης των στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου έχουν υποχρέωση υποβολής επίσημου αποδεικτικού της καταχώρησης, κατά τη φάση της ετοιμασίας Συμβολαίου. Επιπρόσθετα, όλοι οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότηση που ξεπερνά τις €150,000, θα πρέπει κατά τη φάση ετοιμασίας Συμβολαίου να υποβάλουν επιπρόσθετα και τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας / Διαβατηρίου και Ημερομηνία Γέννησης) μέσω της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.
 • Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται µε την αρχή της «µη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δραστηριότητες που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση σε οποιοδήποτε από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού της ΕΕ 2020/852, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.
 • Με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επικοινωνία του Ανάδοχου Φορέα με το κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ) για την ετοιμασία εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σημειώνεται ότι, η αποδοχή του Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του κεντρικού ΓΜΓ θα είναι προαιρετική.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η Πρόταση (η παρόμοια πρόταση με μικρής κλίμακας τροποποιήσεις στο περιεχόμενο και/ή τους συμμετέχοντες) έχει υποβληθεί στο πλαίσιο άλλου Προγράμματος / Πρόσκλησης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, και αυτό δεν έχει δηλωθεί σχετικά από τον Συντονιστή Έργου κατά την υποβολή της Πρότασης (Part-A), το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση στον προκαταρκτικό έλεγχο και/ή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον Ανάδοχο Φορέα και/ή τον Συντονιστή Έργου.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/02/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/04/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο: +35722205000

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2023-μόνο για εσωτερική χρήση)