Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία «Επόμενη Γενιά ΕΕ» και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.

Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (MAA), με €672 5 δις σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Προϋπόθεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του MAA από τα κράτη- μέλη, αποτελεί η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2021 και η θετική του αξιολόγηση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021. Το ΣΑΑ αποτελείται από έξι (6) άξονες πολιτικής και δεκατρείς (13) ενότητες, συνυφασμένους με τον στρατηγικό στόχο και τις επιδιώξεις του Σχεδίου. Στρατηγικό στόχο του ΣΑΑ Κύπρου αποτελεί «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Το ΣΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό €1.2δις προωθεί την υλοποίηση 133 επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026, περιλαμβανομένων 35 Σχεδίων Χορηγιών που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, αλλά και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ καθώς και φυσικά πρόσωπα, σε θεματικές προτεραιότητες και των 6 αξόνων πολιτικής του ΣΑΑ:

  1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία
  2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία
  3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
  4. Προς μια ψηφιακή εποχή
  5. Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό
  6. REPowerEU

Οι παρεμβάσεις του ΣΑΑ στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει για την κυπριακή οικονομία, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις Εκθέσεις Χώρας και τις Ανά Χώρα Συστάσεις οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της μακροχρόνιας ανάπτυξης της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία, γενικότερα, συνθηκών κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΑΑ Κύπρου: http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/