Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O παρόν Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

INNOVATE/1221

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate)» στοχεύει στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα διευκολύνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να στηρίξει υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά, ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής. Η χρηματοδότηση στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας, στην έναρξη της εμπορικής παραγωγής, στην προώθηση / προβολή και εν τέλει στην υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων, παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης που μπορεί να περιλαμβάνουν κατασκευή πρωτοτύπων, επίδειξη, πιλοτική λειτουργία, δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών. Τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι δυνατό να ανήκουν σε οικογένεια καινοτόμων προϊόντων που η επιχείρηση ήδη διαθέτει στην αγορά. Επιπλέον, τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν διατεθεί, σε περιορισμένες ποσότητες ή σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο για δοκιμαστικούς σκοπούς, στην αγορά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης και να χρειάζονται ανασχεδιασμό που απαιτεί πειραματική ανάπτυξη, κατασκευή πρωτοτύπων, δοκιμές και άλλες προετοιμασίες παραγωγής για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά με επιτυχία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει επίσης δραστηριότητες καινοτομίας, που αφορούν κυρίως στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιστημονικά και τεχνικά άρτιας, καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, σε ένα έτοιμο προς εμπορική διάθεση προϊόν, ή υπηρεσία.

Μέσα από το Πρόγραμμα, παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους δικαιούχους να επικαιροποιήσουν το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιό τους για την επιχειρηματική καινοτόμο ιδέα.

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτει δράσεις προώθησης και προβολής των προϊόντων / υπηρεσιών, με στόχο τη διάθεσή τους στη διεθνή αγορά με σημαντικές προοπτικές, την ενίσχυση της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να λάβουν επενδύσεις (investment readiness), καθώς και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στις περιπτώσεις που το νέο προϊόν ή υπηρεσία βασίζεται σε νέα τεχνολογία, αναμένεται ότι κατά την έναρξη του έργου, η τεχνολογία θα χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ήδη επικυρωθεί σε εργαστηριακό και σχετικό περιβάλλον και θα βρίσκεται τουλάχιστον στο στάδιο επίδειξης (demonstration) σε σχετικό περιβάλλον. Κατ’ αντιστοιχία αυτό θα ισχύει και για μη-τεχνολογικές εφαρμογές (non-technological innovations).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%
€ 1.000.000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Επιχείρηση (Μικρή, Μεσαία, ή Μεγάλη). Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/12/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

22/02/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : support@research.org.cy
Τηλέφωνο: +35722205000

Ελληνικά