Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (CLABS/0922)

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

Μέτρο ΣΑΑ C3.2I4

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (CLABS/0922)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων διαβαθμισμένων εργαστηρίων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» δίνει την ευκαιρία σε Οργανισμούς Έρευνας, περιλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων αριστείας, καθώς και σε Επιχειρήσεις και Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα να αποκτήσουν Εξουσιοδότηση Ασφάλειας Φορέα (Facility Security Clearance) για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αναπτύξουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ανταγωνιστικά σε κοινοπραξίες ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σχετικών με τεχνολογίες διττής χρήσης (π.χ. European Defence Fund, Horizon Europe). H αναβάθμιση της φυσικής ασφάλειας των χώρων φύλαξης (εργαστηρίων) διαβαθμισμένων πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της Εθνικής Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)1 ώστε οι φορείς να μπορούν να διαχειρίζονται στις εγκαταστάσεις τους διαβαθμισμένες πληροφορίες και υλικό τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα μέτρα φυσικής ασφάλειας που απαιτούνται για την εξασφάλιση της Εξουσιοδότησης Ασφάλειας Φορέα αποσκοπούν στην αποτροπή της αναρμόδιας πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες με τους εξής τρόπους:

 • εξασφαλίζοντας ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες διακινούνται, διεκπεραιώνονται, τυγχάνουν χειρισμού και αποθηκεύονται όπως προβλέπεται,
 • αποτρέποντας, παρεμποδίζοντας και ανιχνεύοντας μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες,
 • απαγορεύοντας ή καθυστερώντας τη λαθραία ή βίαιη πρόσβαση αναρμοδίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€195 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Mέγιστη χρηματοδότηση τις €12 000 ανά έργο.

Η Ένταση Ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 • Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2)
 • Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3)
 • Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1)

Ανάδοχος Φορέας ενός έργου μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1).

Κάθε Φορέας που ανήκει στις κατηγορίες δικαιούχων Επιχείρηση (Β1, Β.2 και Β.3) και κάθε Άλλος Φορέας του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1) μπορεί να λάβει χρηματοδότηση ως Ανάδοχος Φορέας (ΑΦ) μόνο σε ένα Έργο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό Έργων που μπορούν να λάβουν οι Φορείς που ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2) δεδομένου ότι κάθε Έργο αφορά σε διαφορετικό χώρο, ο οποίος θα λαμβάνει ξεχωριστά Εξουσιοδότηση Ασφάλειας Φορέα (Facility Security Clearance).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων και Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/09/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/09/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Τηλέφωνο: 22205000 (Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy.