Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

Μέτρου C3.1R4

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη των νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης νέων επενδύσεων κυκλικής οικονομίας ούτως ώστε καταστήσουν τα προϊόντα τους, τις παραγωγικές τους διαδικασίες και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι ειδικότεροι του στόχοι είναι:

 • Η ενίσχυση του βαθμού κυκλικότητας των επιχειρήσεων και η μετατροπή του μοντέλου λειτουργίας μιας επιχείρησης σε κυκλικό.
 • Η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων για δημιουργία προϊόντων που επισκευάζονται ευκολότερα ή είναι πιο ανθεκτικά για εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.
 • Η προώθηση καινοτομιών που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Η παροχή στους καταναλωτές καινοτόμων και μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντων, τα οποία παρέχουν εξοικονόμηση χρημάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο είναι προσαρμοσμένο και θα εφαρμοστεί με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής ανά κατηγορία) της 17ης Ιουνίου 2014 και συγκεκριμένα του Άρθρου 47 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/2831 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06.05.2003 και αρ.2003/361/ΕΚ (Παράρτημα I).

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:

 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών/ κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή οίνου και ξυδιού από οίνο που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000.

Το ελάχιστο ύψους της προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €30.000.

Το Σχέδιο καλύπτει δαπάνες για καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμό, καινούργια οχήματα, την αγορά υπηρεσιών συμβούλων για ετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας καθώς και δαπάνες επιχειρηματικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης προσωπικού.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€14.4 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Βιομηχανία
 • Εμπόριο
 • Μεταποίηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/07/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/09/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας

Άτομα Επικοινωνίας:

Αννίτα Σιακαλλή
Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α΄
Τηλέφωνο: 22867247
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ashiakalli@meci.gov.cy
Φαξ: 22867253

Εμμανουέλα Κάτση
Λειτουργός Σχεδίων
Τηλέφωνο: 22867284
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ekatsi@meci.gov.cy
Φαξ: 22867253