Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας – Πρόσκληση 2023

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

C3.1I8

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας – Πρόσκληση 2023

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την προκήρυξη του “Σχεδίου Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εμπλουτισμό Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας, Αποκατάστασης, Προσβασιμότητας και Αυτόνομης Υποβοηθούμενης Διαβίωσης σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα” με στόχο την Προσέλκυση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη σε υφιστάμενα αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προκειμένου να μπορούν να  προσελκύουν ολόχρονα τουρισμό υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης, αλλά και να καταστούν στην ολότητά τους προσβάσιμα και φιλικά προς άτομα με οποιουδήποτε είδους αναπηρία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («De Minimis») και τον Γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, Άρθρο 17, «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ» και Άρθρο 18, «Ενισχύσεις για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ».

Το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Μέτρο  C3.1I8 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τομέα του τουρισμού με έμφαση στην ύπαιθρο, καθώς και στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές».

Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που ρυθμίζονται από τον Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω της ανάπτυξης και προώθησης εξειδικευμένων μορφών τουρισμού και συγκεκριμένα την προσέλκυση τουρισμού υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης, προσβασιμότητας και αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων, Ειδικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα
  • Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός
  • Ψηφιακή αναβάθμιση (ως κατ’ αποκοπή ποσό)
  • Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Από 50% μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών για τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος σημασίας «De Minimis» / Από 10% μέχρι 20% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο  €1,0 εκ στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία «ΓΚΑΚ».

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
  • Τουρισμός
  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι

Σημειώσεις για δικαιούχους

Όλα τα Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) που:

  1. είτε είχαν κατάταξη σε ισχύ την 14 Μαρτίου 2019 για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (Ξενοδοχείου ή του Τουριστικού Καταλύματος) από το Υφυπουργείο Τουρισμού (πρώην ΚΟΤ) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων 1969-2014»,
  2. είτε έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας και κατάταξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού για λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης (Ξενοδοχείου ή  Τουριστικού Καταλύματος) και σε οποιαδήποτε Κατηγορία και Τάξη, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των «Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 2019-2022».

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

19/06/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/09/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού (www.tourism.gov.cy)

Άτομο Επικοινωνίας:

Βαλεντίνο Πιερίδης
Τουριστικός Λειτουργός
Τηλέφωνο: 22691114
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: valentinopierides@visitcyprus.com

Ιστοσελίδα