Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος – Πρόσκληση 2022

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

C3.1I8

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος – Πρόσκληση 2022

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την 1η προκήρυξη του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για στήριξη Τοπικών Αρχών και φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαστρονομίας της χειροτεχνίας, οικοτεχνίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς επίσης και σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων υπαίθρου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο βασίζεται εν μέρει στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στόχοι του Σχεδίου:

Στόχος του Σχεδίου Χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, είναι η παροχή στοχευμένης στήριξης για:

 • περιορισμένης κλίμακας αποκατάσταση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και ανοικτών χώρων για, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίησή τους προκειμένου να καταστούν επισκέψιμα / κατάλληλα για βιωματικές δραστηριότητες στους τομείς, της γαστρονομίας, της δημιουργίας και της μεταποίησης, φιλοξενώντας καλλιτέχνες, χειροτέχνες, επισκέψιμα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων κ.λπ,
 • Βελτίωση της αισθητικής και της προσβασιμότητας των ανοικτών χώρων,
 • Ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού (όπως θρησκευτικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας, γεωλογία κλπ) και δραστηριοτήτων υπαίθρου (όπως τουρισμός περιπέτειας, αναρρίχηση, ποδηλασία, δασική αναψυχή κ.λ.π.)

Ευρύτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και κατ’ επέκταση η αύξηση της επισκεψιμότητας στην ενδοχώρα. Το Σχέδιο αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες πρωτοβουλίες του Υφυπουργείο Τουρισμού όπως το «Heartland of Legends», όπου προβάλλονται τόσο οι υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, όσο και οι αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρονται μέσω της επίσκεψης και συμμετοχής σε εργαστήρια γαστρονομίας και χειροτεχνίας. Σε ότι αφορά την επιθυμητή καλαισθησία του δομημένου περιβάλλοντος, το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθεί σχετικά σήματα ποιότητας όπως “Colourful Villages”.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Οικοδομικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα
 • Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
 • Αμοιβές συμβούλων και εμπειρογνωμόνων
 • Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής συγχρηματοδότησης
 • Αναλώσιμα είδη ως κατ’ αποκοπή ποσό

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2.050.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Επιχειρηματίες: Από 50% μέχρι 75%.

Τοπικές Αρχές: 100%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εμπόριο
 • Μεταποίηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

 • Τοπικές Αρχές
 • Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της γαστρονομίας, της χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, καλλιτεχνικής δημιουργίας καθώς επίσης και σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων υπαίθρου

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/06/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/11/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υφυπουργείο Τουρισμού – https://www.tourism.gov.cy

Άτομα Επικοινωνίας:
Γαλάτεια Λοϊζου, Τουριστικός Λειτουργός 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 69 11 27
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: GalatiaLoizou@visitcyprus.com

Ανθή Γαβριηλίδου, Τουριστικός Λειτουργός 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 69 13 09
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: AthieGabrielides@visitcyprus.com

Ιστοσελίδα