Κουπόνια Καινοτομίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

INNOVOUCHERS/0722

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Κουπόνια Καινοτομίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στην ενθάρρυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έντασης γνώσης. Μέσα από τη διοχέτευση τεχνογνωσίας από τους οργανισμούς έντασης γνώσης και την πρόσβαση σε εργαστηριακές υποδομές, επιδιώκεται η υποστήριξη των ΜμΕ να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Επιδιώκεται επίσης η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας από την πραγματική οικονομία μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ερευνητικούς Οργανισμούς σε επιχειρήσεις, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για  συνεργασία, και η ενίσχυση των ιδιωτικών δαπανών σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Η διάθεση Κουπονιών Καινοτομίας επιχειρεί επίσης να συμβάλει στην άμβλυνση ενός εκ των κυριότερων προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο είναι η δυσκολία υιοθέτησής τους από μεγάλο αριθμό ΜμΕ.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας», αποτελεί ένα απλό και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στις ΜμΕ να αντιληφθούν τη σημασία και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και, μέσα από τη σχετική συνεργασία, να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία ερευνητικών και άλλων φορέων έντασης γνώσης που μπορούν να τις υποστηρίξουν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία.

Τα Κουπόνια Καινοτομίας θεωρούνται διεθνώς μια από τις πλέον απλές μορφές παροχής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη της απόκτησης της αναγκαίας γνώσης και τη βελτίωση της ικανότητάς τους για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας τους με φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη (φορείς έντασης γνώσης).

Το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» χαρακτηρίζεται από σχετικά απλή διαδικασία υποβολής προτάσεων, σύντομο χρόνο στην εξέταση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και ταχύτητα στην υλοποίηση των έργων και την επίλυση προβλημάτων.

Για την υλοποίηση της συνεργασίας, το ΙδΕΚ παρέχει στις ενδιαφερόμενες ΜμΕ «Κουπόνια Καινοτομίας» τα οποία εξαργυρώνονται από φορείς που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και τεχνογνωσία καινοτόμου, τεχνικής ή επιστημονικής φύσεως. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των δικαιούχων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται στους τομείς των προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής big data, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), machine learning, cloud computing, blockchain και Internet of Things (ΙοΤ), μέσα από τις συνεργασίες αναμένεται να επωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις σε θέματα υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και η ακαδημαϊκή έρευνα μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων από την πραγματική οικονομία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€185,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο: € 5,000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Πληροφορική

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων και Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.
Δικαίωμα εξαργύρωσης των Κουπονιών Καινοτομίας έχουν οι ακόλουθοι Φορείς Έντασης Γνώσης που παρέχουν τις υπηρεσίες στους Δικαιούχους:

  • Φορείς που κατόπιν νομοτυπικού ελέγχου από το ΙδΕΚ έχουν ενταχθεί στην Κατηγορία «Οργανισμοί Έρευνας» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
  • Διαπιστευμένοι Φορείς από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας , οι οποίοι διαθέτουν εργαστηριακό/πειραματικό εξοπλισμό για σκοπούς διεξαγωγής μετρήσεων, δοκιμών και/ή αναλύσεων.
  • Επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει «Πιστοποιητικό Καινοτόμου Επιχείρησης» από το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επιχειρήσεις που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙδΕΚ, ή τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ (Horizon 2020, Horizon Europe) ως Ανάδοχοι Φορείς/Συντονιστές για σκοπούς υλοποίησης δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της ίδιας επιχείρησης και ως Δικαιούχος – Ανάδοχος Φορέας και ως Φορέας Έντασης Γνώσης, σε διαφορετικές Προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
Κατά την ολοκλήρωση των Έργων, κάθε ΜμΕ θα πρέπει να προβεί υποχρεωτικά σε τουλάχιστον μία δράση δημοσιότητας (δημοσίευση στα ΜΜΕ/μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο, εκδήλωση κλπ) στην οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, θα περιγράφεται η συνεργασία με τον φορέα έντασης γνώσης και θα αναδεικνύεται το όφελος που προέκυψε από την υλοποίηση του έργου. Για τις δράσεις δημοσιότητας, συστήνεται όπως εφαρμόζονται οι κανόνες προβολής και δημοσιότητας για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/07/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/12/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 000