Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 3. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

O τρίτος Άξονας Πολιτικής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους άξονες, περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλουν στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, στη βάση και των αποτελεσμάτων της σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, εκσυγχρονισμό των δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SEED/1221

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Προγράμματα RESTART 2016-2020 / Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed)» στοχεύει στην υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης δυναμικών και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αναπτύξουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για το σκοπό αυτό.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσα από το Πρόγραμμα επιδιώκεται η στήριξη καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στη βάση του επιχειρηματικού τους πλάνου, στοχεύουν στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στην ταχεία ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να έχουν προβεί σε μικρής έκτασης, δοκιμαστικής φύσης, ενέργειες προώθησης στην αγορά, αλλά το προϊόν ή την υπηρεσία τους δεν έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει την γρήγορη ανάπτυξη της επιχείρησης και της καινοτόμου ιδέας της, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος / υπηρεσίας στη διεθνή αγορά.

Στις περιπτώσεις που το νέο προϊόν ή υπηρεσία βασίζεται σε νέα τεχνολογία, αναμένεται ότι κατά την έναρξη του έργου, η τεχνολογία θα χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ήδη επικυρωθεί σε εργαστηριακό και σχετικό περιβάλλον και θα βρίσκεται τουλάχιστον στο στάδιο επίδειξης (demonstration) σε σχετικό περιβάλλον. Κατ’ αντιστοιχία αυτό θα ισχύει και για μη-τεχνολογικές εφαρμογές (non-technological innovations).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6.000.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

€ 500.000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Νεοσύστατη Επιχείρηση. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Έρευνας και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/12/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

18/02/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +35722205000