ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Πρόγραμμα Χορηγιών 2023

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27929 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SPONSORSHIPS/0323 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙδΕΚ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2023

  Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

  Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM στο ευρύ κοινό.

  Το Πρόγραμμα επιδιώκει επίσης την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με στόχο:

  • την ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
  • την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και
  • την συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

  Κατηγορία Α & Β
  1η Περίοδος – Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
  €150,000

  €80,000 για την Κατηγορία Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεγάλης Κλίμακας)
  €50,000 για την Κατηγορία Β1 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας)
  €20,000 για την Κατηγορία Β2 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων)

  2η Περίοδος – Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €150,000

  €80,000 για την Κατηγορία Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεγάλης Κλιμάκας)
  €50,000 για την Κατηγορία Β1 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας)
  €20,000 για την Κατηγορία Β2 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων)

  Κατηγορία Γ

  Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €40,000

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (PRIMA)» P2P/PRIMA/0123

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26817 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0123 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

  Η Κύπρος, μέσω του ΙδΕΚ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙδΕΚ των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Διδακτορικό στη Βιομηχανία" / PhD in Industry / 1222

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26064 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PHD IN INDUSTRY/1222 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Το Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» αφορά σε χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που εργοδοτείται από επιχείρηση στην Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας αφού βασίζεται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και γνωστική εξειδίκευση των ερευνητών με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην βιομηχανία.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Ορίζοντας Ευρώπη" – 2η Ευκαιρία, ERC / OPPTY-ERC/1122

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 25927 | Κωδικός Ταυτοποίησης: OPPTY- ERC/1122 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2023

  Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 • Πρόγραμμα Χορηγιών SPONSORSHIPS/0721

  Κλειστή

  Κωδικός: 11412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SPONSORSHIPS/0721 | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙδΕΚ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2022

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών 2021 που αφορά στη:

  • Διοργάνωση Εκδήλωσης για προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
  • Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας,

  και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, στο πλαίσιο των στόχων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

  Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού της. Το ΙδΕΚ δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

  Περίοδος κάλυψης δραστηριοτήτων: 04/10/2021 – 03/10/2022

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1887 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EXCELLENCE/0421   | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2021

  Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής.

 • «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογοναθράκων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1888 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CONCEPT - HYDRO/0421   | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2021

  Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.

 • PRIMA - Τομέας 2 – Πολυθεματική 2021

  Κλειστή

  Κωδικός: 1903 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0321   | Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2021

  Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού και γεωργικών τροφίμων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.