Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2024

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2024

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Βραβείο θα απονέμεται σε νέο/νέα επιστήμονα ή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιδείξει επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας τους στο τομέα των Επιστημών Ζωής ή των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής ή των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Βραβείο παρέχει στο νικητή/τρια ή νικητές έμπρακτη υποστήριξη, μέσω χορηγίας ύψους €60.000, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (TRL 4-8) με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής ετοιμότητας της έρευνας του/της/τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ανάπτυξη κουλτούρας μεταφοράς γνώσης και εμπορικής αξιοποίησής της ανακοινώνει για πρώτη φορά το «Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». H δραστηριότητα Μεταφοράς Γνώσης σε εθνικό επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη διαφοροποίηση, τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της ζωτικότητας των εθνικών οικονομιών. Το Βραβείο αυτό θα παρέχει επιβράβευση σε επιστήμονες που έχουν να επιδείξουν επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιδιώκει να αποτελέσει κίνητρο και ενθαρρυντικό παράγοντας για την επιπλέον ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης στο κυπριακό οικοσύστημα.

PDF: CULTURE_EXPLOTATION_AWARD_0524_Call_EL

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€60.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαιούχοι
Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες θα πρέπει να:

 • δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, δηλαδή να ζουν και να εργάζονται στην Κύπρο μεταξύ της 03 Μαΐου 2021 και 02 Μαΐου 2024 (ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης).
 • έχουν επιδείξει επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του/της, στο τομέα των Επιστημών Ζωής ή των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής ή των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως αποδεικνύεται από τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης: (i) την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ερευνητικών αποτελεσμάτων με έσοδα τουλάχιστον €25.000, (ii) την ίδρυση νεοσύστατης επιχείρησης (ο ορισμός θα πρέπει να πληρείται κατά την ανακοίνωσης της Πρόσκλησης) που αναπτύσσει τεχνολογία με εμπορική εφαρμογή στηριζόμενη σε αποτελέσματα έρευνας ερευνητικού έργου (π.χ. μπορεί να είναι ίδια έρευνα, αδειοδότηση διανοητικής ιδιοκτησίας (licensing of intellectual IP)) και η οποία επιχείρηση έχει κατ’ ελάχιστον προϊόν ελάχιστων προδιαγραφών (Minimum Viable Product-MVP) για το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμές (beta testing) από προοριζόμενους τελικούς χρήστες, ως προς την λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, και την αξιοπιστία του και να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω των €40.000 από ιδιώτες επενδυτές ή να έχει διαθέσει προϊόντα/υπηρεσίες στην αγορά και να έχει έσοδα τουλάχιστον €25.000. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη ίδιες επενδύσεις, ή έσοδα από χορηγίες στην ιδιωτική επένδυση ή ως έσοδα.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και να εργάζονται σε οποιοδήποτε οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι νόμιμα εγκαταστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων: γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο άτομο στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να υποδείξει ένα άτομο ή φορέας.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/05/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/06/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών

Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy