Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2023»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CULTURE / AWARD-YR / 0523

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2023»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης επίδοσης στον τομέα της έρευνας, καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου Βραβείου Έρευνας.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες οι οποίοι/ες έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα. Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας, των επιτευγμάτων και της προσωπικότητας νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας. Επιπρόσθετα, το Βραβείο παρέχει στους νικητές/τριες έμπρακτη υποστήριξη για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Από το 2013 το Βραβείο τροποποιήθηκε προκειμένου να επιβραβεύει ξεχωριστά νέους και έμπειρους ερευνητές/ερευνήτριες, σε μια προσπάθεια παράλληλης στήριξης των νέων και προβολής των διακεκριμένων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε ετήσια βάση σε κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Επιστήμες Ζωής (Life Sciences)
  • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering)
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities)

ERC Visiting Fellowship
Επιπρόσθετα, το ΙδΕΚ, έχοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) του Προγράμματος Πλαίσιο “Horizon Europe” για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ αποτελεί δείκτη υψηλού επιπέδου έρευνας και με στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή και τις επιτυχίες κύπριων ερευνητών στις Προσκλήσεις του ERC, δίνει την ευκαιρία στους νικητές των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας να αιτηθούν για το ERC Visiting Fellowship. Μέσα από το ERC Visiting Fellowship ο/η νικητής/νικήτρια θα έχει την ευκαιρία να μεταβεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεταξύ 3-6 μηνών (όχι απαραίτητα συνεχόμενο) σε κάποιον/α ERC Grantee, με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού του/της προφίλ και την ανταλλαγή γνώσεων σε ένα διεθνές περιβάλλον και ετοιμασία πρότασης (με ανάδοχο φορέα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία) για μια από τις εξής προσκλήσεις του ERC: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant.

CULTURE_AWARD-YR_0523_Call_EL

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€330 000. Βραβείο για κάθε θεματική ενότητα: €60 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Βραβείο – Χορηγία
Οι νικητές/τριες του Διαγωνισμού, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης των ΕΑ, ανακοινώνονται σε ειδική τελετή, στην οποία γίνεται και η απονομή των Βραβείων. Στους/στις νικητές/τριες θα επιδοθεί έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Επιπρόσθετα, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ), χορηγία ύψους €60,000 για σκοπούς συνέχισης της έρευνας τους υπό την ιδιότητα του/της Συντονιστή/ίστριας Έργου, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε διάστημα δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η υπογραφή των Συμβολαίων πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι 3 μήνες από την ημερομηνία κλήσης σε ετοιμασία Συμβολαίου. Σε αντίθετη περίπτωση το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία ετοιμασίας του Συμβολαίου.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγκρισης για το ERC Visiting Fellowship, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ), χορηγία ύψους μέχρι €50,000 αναλόγως της διάρκειας του Fellowship (μέγιστο €8,333 για κάθε μήνα διάρκειας). Η χορηγία του ERC Visiting Fellowship θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τα έξοδα μετάβασης του ερευνητή που έλαβε το Βραβείο στο εξωτερικό (μισθός και έξοδα ταξιδιού και διαμονής) και θα αποζημιώνεται για τις πραγματικές δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση το αποδεικτικό υποβολής πρότασης στο ERC θα αποτελεί παραδοτέο του σχετικού Έργου ERC Visiting Fellowship.

Ο ΑΦ θα πρέπει να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος που είναι νόμιμα εγκαταστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαιούχοι Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες θα πρέπει να:

  • είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού,
  • διαθέτουν κατά μέγιστο επτά (7) έτη εμπειρίας από την απόκτηση του Διδακτορικού τους τίτλου (απόκτηση τίτλου μεταξύ της 12ης Μαΐου 2016 και της 12ης Μαΐου 2023),
  • δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, δηλαδή να ζουν και να εργάζονται στην Κύπρο μεταξύ της 12ης Μαΐου 2020 και 12ης Μαΐου 2023 (ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης).

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της ερευνητικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαλείμματα καριέρας για στρατό ή άδεια μητρότητας ή πατρότητας ή τεκμηριωμένη άδεια ασθενείας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και να εργάζονται σε οποιοδήποτε οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι νόμιμα εγκαταστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων: γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο άτομο στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να υποδείξει ένα άτομο ή φορέας.
Άτομα τα οποία έχουν ήδη βραβευθεί στο πλαίσιο του «Κυπριακού Βραβείου Έρευνας – Νέος Ερευνητής» δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ξανά.

Μετά την υπόδειξη υποψηφιοτήτων, το ΙδΕΚ επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο/α για επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του/της και υποβολή Εντύπου «Young Researcher’s Profile Submission», αντίγραφο PhD, και Υπεύθυνη Δήλωση για Επιβεβαίωση Εργασίας στην Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/05/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνο: +35722205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy