Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2023»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CULTURE/AWARD-DR/ 0523

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2023»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης επίδοσης στον τομέα της έρευνας, καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου Βραβείου Έρευνας.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε επιστήμονες με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν πρόσφατα, σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα. Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των διακεκριμένων αυτών επιστημόνων, οι οποίοι/ες με την υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν την Κύπρο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Από το 2013 το Βραβείο τροποποιήθηκε προκειμένου να επιβραβεύει ξεχωριστά νέους και έμπειρους ερευνητές, σε μια προσπάθεια παράλληλης στήριξης των νέων και προβολής των διακεκριμένων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε ετήσια βάση εκ περιτροπής στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Επιστήμες Ζωής (Life Sciences).
  • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering).
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Social Sciences & Humanities).

Για το 2023 η απονομή του Βραβείου θα αφορά στον τομέα των Επιστήμων Ζωής (Life Sciences).

ERC Visiting Fellowship
Επιπρόσθετα, το ΙδΕΚ, έχοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) του Προγράμματος Πλαίσιο “Horizon Europe” για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ αποτελεί δείκτη υψηλού επιπέδου έρευνας και με στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή και τις επιτυχίες κύπριων ερευνητών στις Προσκλήσεις του ERC δίνει την ευκαιρία στους νικητές των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας να αιτηθούν για το ERC Visiting Fellowship. Μέσα από το ERC Visiting Fellowship ο/η νικητής/νικήτρια θα έχει την ευκαιρία να μεταβεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεταξύ 3-6 μηνών (όχι απαραίτητα συνεχόμενο) σε κάποιον/α ERC Grantee, με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού του/της προφίλ και την ανταλλαγή γνώσεων σε ένα διεθνές περιβάλλον και την ετοιμασία πρότασης (με ανάδοχο φορέα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία) για μια από τις εξής προσκλήσεις του ERC: Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant.

CULTURE_AWARD-DR_0523_Call_EL

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€50,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Βραβείο
Ο/Η νικητής/νικήτρια του Βραβείου, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ, ανακοινώνεται σε ειδική τελετή, στην οποία γίνεται και η απονομή του Βραβείου. Στον/Στην ερευνητή/ερευνήτρια που θα τιμηθεί με το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2023» θα απονεμηθεί έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγκρισης για το ERC Visiting Fellowship, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ), χορηγία ύψους μέχρι €50,000 αναλόγως της διάρκειας του Fellowship (μέγιστο €8,333 για κάθε μήνα διάρκειας). Η χορηγία του ERC Visiting Fellowship θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τα έξοδα μετάβασης του ερευνητή που έλαβε το Βραβείο στο εξωτερικό (μισθός και έξοδα ταξιδιού και διαμονής) και θα αποζημιώνεται για τις πραγματικές δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση το αποδεικτικό υποβολής πρότασης στο ERC θα αποτελεί παραδοτέο του σχετικού Έργου ERC Visiting Fellowship.

Η υπογραφή των Συμβολαίων πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι 3 μήνες από την ημερομηνία κλήσης σε ετοιμασία Συμβολαίου. Σε αντίθετη περίπτωση το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία ετοιμασίας του Συμβολαίου.

Ο ΑΦ θα πρέπει να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος που είναι νόμιμα εγκαταστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναμένεται ότι ο/η κάτοχος του Βραβείου θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις προώθησης της κουλτούρας έρευνας και του θεσμού των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαιούχοι – Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες θα πρέπει να:

  • είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου,
  • διαθέτουν περισσότερα από επτά (7) έτη ερευνητικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόσκλησης, και
  • δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην Κύπρο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, δηλαδή να ζουν και να εργάζονται στην Κύπρο μεταξύ της 12ης Μαΐου 2020 και 12ης Μαΐου 2023 συμπεριλαμβανομένων (ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης).

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και να εργάζονται σε οποιοδήποτε οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων: γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο άτομο στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να υποδείξει ένα άτομο ή φορέας.
Άτομα τα οποία έχουν ήδη βραβευθεί στο πλαίσιο του «Κυπριακού Βραβείου Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα ξανά.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/05/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνο: +35722205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy