Πρόγραμμα Χορηγιών SPONSORSHIPS/0721

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SPONSORSHIPS/0721

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Χορηγιών SPONSORSHIPS/0721

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών 2021 που αφορά στη:

  • Διοργάνωση Εκδήλωσης για προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
  • Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας,

και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, στο πλαίσιο των στόχων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού της. Το ΙδΕΚ δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

Περίοδος κάλυψης δραστηριοτήτων: 04/10/2021 – 03/10/2022

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.
Η στόχευση του Προγράμματος είναι διττή. Από τη μια επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στο ευρύ κοινό. Από την άλλη μέσα από την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιδιώκεται η:
(α) ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
(β) ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και
(γ) συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€60.000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κέντρα Κατάρτισης
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

30/07/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/07/2022