Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

OPPTY_EIC/0323

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που υπέβαλαν Προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Accelerator του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ, οι οποίες είτε εξασφάλισαν πιστοποίηση ποιότητας (Σφραγίδα Αριστείας – Seal of Excellence) ή απορρίφθηκαν στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης (face-to-face interviews) του Προγράμματος, για να βελτιώσουν τις Προτάσεις τους και να διεκδικήσουν εκ νέου χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσα από το Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν αδυναμίες/ελλείψεις των αρχικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα EIC Accelerator και να βελτιώσουν την τεχνολογική και εμπορική ετοιμότητα της καινοτόμου ιδέας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Μέσα από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» υποστηρίζονται επιχειρήσεις που εξασφάλισαν Σφραγίδα Αριστείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «EIC Accelerator», ή απορρίφθηκαν στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης (face-to face interviews) του Προγράμματος, για να βελτιώσουν αδυναμίες ή τυχόν ελλείψεις των προτάσεών τους και να τις υποβάλουν εκ νέου στο Πρόγραμμα «EIC Accelerator» με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Σημειώνεται ότι, φορείς οι οποίοι απορρίφθηκαν στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης του Προγράμματος «EIC Accelerator», κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Αξιολόγησης (EIC Jury), έχουν το δικαίωμα για επαναϋποβολή της Πρότασής στην δεύτερη (Full-Proposal) ή στην τρίτη (Face-to-Face Interviews) φάση αξιολόγησης του Προγράμματος.

Μέσα από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» και στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων Έργων από το ΙδΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνητικών δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης που μπορεί να περιλαμβάνουν κατασκευή πρωτοτύπων, επίδειξη, πιλοτική λειτουργία, δοκιμή και επικύρωση νέων ή βελτιωμένων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας της καινοτομίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει επίσης δραστηριότητες καινοτομίας, που μπορεί να περιλαμβάνουν αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας, οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, προς ένα πιο έτοιμο προς εμπορική διάθεση προϊόν, ή υπηρεσία. Μέσα από το Πρόγραμμα, υποστηρίζονται επίσης η εμπλοκή της ομάδας έργου σε δραστηριότητες για υλοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας του έργου, καθώς και δραστηριότητες Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

OPPTY_EIC_0323_Call_EL

OPPTY_EIC_0323_Call_EN

OPPTY_EIC_0323_GfERsOPPTY_EIC_0323_PART B_Technical Annex

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1 500 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι €500 000

Η ένταση ενίσχυσης για τον Ανάδοχο Φορέα για δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης και Μελέτης Σκοπιμότητας καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου 3.2 της παρούσας Προκήρυξης. Για δραστηριότητες Καινοτομίας ανέρχεται σε 50%, και για τις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στη βάση του κανονισμού για τις χορηγίες Ήσσονος Σημασίας ανέρχεται σε 100%. Επιπρόσθετα, η ένταση ενίσχυσης για Μεγάλες Επιχειρήσεις, ως Ανάδοχοι Φορείς, για δραστηριότητες Καινοτομίας, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν στη βάση του κανονισμού για τις χορηγίες Ήσσονος Σημασίας θα ανέρχεται σε 50%.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων ή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού.

H ημερομηνία της επιστολής της ΕΕ, για ενημέρωση των συμμετεχόντων για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πρότασής τους, πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC». Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση αυτή αποτελεί κριτήριο Προκαταρκτικού Ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η επαναϋποβολή της Πρότασης στο Πρόγραμμα «EIC Accelerator», στο στάδιο που υποδεικνύεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Jury) είναι υποχρεωτική, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της ΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΑΦ θα κληθεί να επιστρέψει στο ΙδΕΚ την καταβληθείσα χρηματοδότηση. Το ΙδΕΚ θα απαιτεί την υποβολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων προς πιστοποίηση της υποβολής της Πρότασης.

Για την Κατηγορία Δαπανών «Αμοιβές Προσωπικού», όλοι οι δικαιούχοι φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στα Προγράμματα RESTART 2016-2020, υποχρεούνται να κάνουν χρήση της απλοποιημένης Μεθόδου «Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους» για τον υπολογισμό των αμοιβών.

Ένας φορέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο για ένα Έργο στο Πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος για την περίοδο 2022-2027.

Δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υποστηριχθεί από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτούμενων έργων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/03/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

17/05/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ

Tηλέφωνο: 22205000
Hλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy.

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/03/2023-μόνο για εσωτερική χρήση)