Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CODEVELOP-AG-SH-HE/0823

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ ερευνητικής / ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας αναδεικνύεται ως ένα κρίσιμο συστατικό για την ανάπτυξη της καινοτομίας: (α) παρέχοντας τη δυνατότητα στη βιομηχανία να επικοινωνήσει τις πραγματικές της ερευνητικές και τεχνολογικές ανάγκες προς τους φορείς που υλοποιούν έρευνα σε τομείς αιχμής, (β) διευκολύνοντας τη μεταφορά της γνώσης και τεχνολογίας από την ακαδημία στη βιομηχανία και αντιστρόφως και (γ) παρέχοντας ώθηση στους οργανισμούς έρευνας και τα πανεπιστήμια να διεξάγουν έρευνα εστιασμένη σε πραγματικά προβλήματα και ανάγκες της αγοράς. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα «Συνεργατική

Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» θα λειτουργήσει ως εργαλείο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη / δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών της εν λόγω φύσης.

Βασικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων με σκοπό την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής γνώσεων, είναι:
• η ανταλλαγή γνώσεων ή τεχνολογιών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, στη βάση κατάλληλων συμφωνιών για διαχείριση της προϋπάρχουσας και της παραγόμενης διανοητικής ιδιοκτησίας,
• ο από κοινού ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του έργου,
• η από κοινού συμβολή στην υλοποίησή του με τον κατάλληλο καταμερισμό εργασίας, ρίσκων και οφέλους από τα αποτελέσματα,
• η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών, και
• η κινητικότητα προσωπικού.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων στους ακόλουθους τομείς της οικονομίας:
• Αγροδιατροφή,
• Θαλάσσια και Ναυτιλιακά Οικοσυστήματα, και
• Υγεία.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων υπο-Τομέων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης που φαίνονται στον Πίνακα:

Τα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν από εγχώριες κοινοπραξίες που θα αποτελούνται από τουλάχιστον μια επιχείρηση και ένα οργανισμό έρευνας. Στην κοινοπραξία μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι φορείς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη υλοποίηση του Έργου.
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος, θα καθίστανται αυτόματα δικαιούχοι των υπηρεσιών και των εργαλείων υποστήριξης και μεταφοράς γνώσης που θα παρέχονται από το ΙδΕΚ στο πλαίσιο του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης (ΓΜΓ).

Με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επικοινωνία του Δικτύου Συνεργασίας των χρηματοδοτούμενων Έργων με το ΓΜΓ για την ετοιμασία εξειδικευμένου Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σημειώνεται ότι η αποδοχή του Πλάνου Παροχής Υπηρεσιών από τα Δίκτυα Συνεργασίας και η αξιοποίηση των υπηρεσιών του κεντρικού ΓΜΓ θα είναι προαιρετική.

CODEVELOP-AGRO_HEALTH_SHIPPING_0823_Call_EL Final

CODEVELOP-AGRO_HEALTH_SHIPPING_0823_Part B revised

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7 300 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100% χρηματοδότηση ΕΕ

€600.000 μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο

Σημειώσεις για θεματικές Κατηγορίες

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

(Υγεία, Αγροδιατροφή, Θαλάσσια και Ναυτιλιακά Οικοσυστήματα)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος Φορέας. Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για τα Προγράμματα της περιόδου Μάιος 2022 – Δεκέμβριος 2023 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/08/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/10/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών
Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy