Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2023»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CULTURE / AWARD-EXPLOITATION / 0523

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2023»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ανάπτυξη κουλτούρας μεταφοράς γνώσης και εμπορικής αξιοποίησής της ανακοινώνει για πρώτη φορά το «Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». H δραστηριότητα Μεταφοράς Γνώσης σε εθνικό επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη διαφοροποίηση, τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της ζωτικότητας των εθνικών οικονομιών. Το Βραβείο αυτό θα παρέχει επιβράβευση σε νέους επιστήμονες που έχουν να επιδείξουν επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιδιώκει να αποτελέσει κίνητρο και ενθαρρυντικό παράγοντας για την επιπλέον ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης στο κυπριακό οικοσύστημα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Βραβείο θα απονέμεται σε νέο/νέα επιστήμονα (μέχρι 7 έτη από την απόκτηση του διδακτορικού του/της τίτλου), ο/η οποίος/α έχει να επιδείξει επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του/της στο τομέα των Επιστημών Ζωής ή των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής ή των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως αποδεικνύεται από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ή την ίδρυση νεοσύστατης επιχείρησης που αναπτύσσει τεχνολογία με εμπορική εφαρμογή στηριζόμενη σε αποτελέσματα έρευνας/ερευνητικού έργου π.χ. αποτελέσματα ίδια έρευνας, μέσω αδειοδότησης ΔΔΙ, κλπ και έχουν ήδη αρχίσει δοκιμές beta testing – ή το αντίστοιχο αναλόγως τομέα- από προοριζόμενους τελικούς χρήστες, ως προς την λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, και την αξιοπιστία του.

Το Βραβείο παρέχει στο νικητή/τρια έμπρακτη υποστήριξη, μέσω χορηγίας ύψους €60 000 για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (TRL 4-8) με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής ετοιμότητας της έρευνας του/της σε Φορέα της επιλογής του.

CULTURE_EXPLOTATION_AWARD_YR_0523_EL

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€60 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Βραβείο – Χορηγία
Ο νικητής/τρια του Διαγωνισμού, καθώς και το σκεπτικό της απόφασης των ΕΑ, ανακοινώνεται σε ειδική τελετή, στην οποία γίνεται και η απονομή των Βραβείων. Στο/η νικητή/τρια θα επιδοθεί έργο τέχνης, το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Επιπρόσθετα, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ), χορηγία ύψους €60,000 για σκοπούς διεξαγωγής δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (TRL 4-8) με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής ετοιμότητας της έρευνας του/της σε Φορέα της επιλογής του υπό την ιδιότητα του/της Συντονιστή/ίστριας Έργου, η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε διάστημα δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η υπογραφή των Συμβολαίων πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι 3 μήνες από την ημερομηνία κλήσης σε ετοιμασία Συμβολαίου. Σε αντίθετη περίπτωση το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία ετοιμασίας του Συμβολαίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΦ θα πρέπει να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση ή Άλλος που είναι νόμιμα εγκαταστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Δικαιούχοι – Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες θα πρέπει να:

  • είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού,
  • διαθέτουν κατά μέγιστο επτά (7) έτη εμπειρίας από την απόκτηση του Διδακτορικού τους τίτλου (απόκτηση τίτλου μεταξύ της 12ης Μαΐου 2016 και της 12ης Μαΐου 2023), και
  • έχουν επιδείξει επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του/της, στο τομέα των Επιστημών Ζωής ή των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής ή των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως αποδεικνύεται από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ή την ίδρυση νεοσύστατης επιχείρησης που αναπτύσσει τεχνολογία με εμπορική εφαρμογή στηριζόμενη σε αποτελέσματα έρευνας ερευνητικού έργου π.χ. αποτελέσματα ίδια έρευνας, μέσω αδειοδότησης ΔΔΙ, κλπ και έχουν ήδη αρχίσει δοκιμές beta testing -ή το αντίστοιχο αναλόγως τομέα- από προοριζόμενους τελικούς χρήστες, ως προς την λειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, και την αξιοπιστία του.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαλείμματα καριέρας για στρατό ή άδεια μητρότητας ή πατρότητας ή τεκμηριωμένη άδεια ασθενείας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και να εργάζονται σε οποιοδήποτε οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο οργανισμό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι νόμιμα εγκαταστημένος και δραστηριοποιείται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά από άλλο άτομο στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να υποδείξει ένα άτομο ή φορέας.
Μετά την υπόδειξη υποψηφιοτήτων, το ΙδΕΚ επικοινωνεί με κάθε υποψήφιο/α για επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του/της και υποβολή Εντύπου «Commercial Exploitation of Research Results» και αντίγραφο PhD. Η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων γίνεται μέσα από την Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

12/05/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/06/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνο: +35722205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy