Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

P2P/PRIMA/0324

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

Η Κύπρος, μέσω του ΙδΕΚ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙδΕΚ των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού γεωργικών τροφίμων προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά προτάσεις που θα υποβληθούν στο Call Section 2 του Προγράμματος Εργασίας PRIMA και συγκεκριμένα τις ακόλουθες θεματικές περιοχές.

 • Thematic Area 1 – Water management in the Nexus

Topic 2.1.1-2024 (RIA) Effective water accounting approaches under crisis conditions: climate change and external shocks.

 • Thematic Area 2 – Farming systems in the Nexus

Topic 2.2.1 (RIA) Revitalizing agroforestry practices for sustainable land use and climate resilience in the Mediterranean Region.

 • Thematic Area 3 – Food value chain in the Nexus

Topic 2.3.1 (RIA) Leveraging urban and local food systems for sustainable food systems transformation.

Ημερ. λήξης:

Υποβολή στο PRIMA
1o Στάδιο: Προκαταρκτικές Προτάσεις 4 Απριλίου 2024, ώρα 17:00 (CEST)
2o Στάδιο: Πλήρεις Προτάσεις 26 Σεπτεμβρίου 2024, ώρα 17:00 (CEST)

Υποβολή στο ΙδΕΚ
1o Στάδιο: Προκαταρκτικές Προτάσεις 11 Απριλίου 2024, ώρα 13:00 (Ώρα Κύπρου)
2o Στάδιο: Πλήρεις Προτάσεις 3 Οκτωβρίου 2024, ώρα 13:00 (Ώρα Κύπρου)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€400.000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Επιχειρήσεις
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ευάλωτοι Καταναλωτές
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Νομικές Οντότητες
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Συμπράξεις ΑΤΑ
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/03/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/10/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών

Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy