Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PRE-SEED/0823

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRESEED)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξής της επιχειρηματικής τους ιδέας και/ή είναι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας τους.

Τα προϊόντα/υπηρεσίες αναμένεται να διαθέτουν υψηλό δείκτη καινοτομίας και διαφορετικότητας, σε σχέση με υφιστάμενες ή ανταγωνιστικές λύσεις και θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες και/ή θα βελτιώνουν την εμπειρία και την ποιότητα ζωής του χρήστη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστα και τεκμηριωμένα πλάνα διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

Θα επιλεγούν επιχειρήσεις που επιδεικνύουν την οικονομική/εμπορική και τεχνολογική βιωσιμότητα της καινοτομίας τους και μπορούν να καταστούν βιώσιμες και κερδοφόρες. Ιδιαίτερα επιθυμητή είναι η υποστήριξη προϊόντων/υπηρεσιών που μπορούν να δημιουργήσουν νέες και και/ή να διαταράξουν/μετασχηματίσουν υφιστάμενες αγορές.

Τα στελέχη των νεοφυών επιχειρήσεων/ομάδων αναμένεται ότι θα διαθέτουν τις κατάλληλες και συμπληρωματικές τεχνικές, επιστημονικές και επιχειρηματικές γνώσεις και ικανότητες και να επιδεικνύουν τη δέσμευση τους στη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης και στην υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι για τους σκοπούς του Προγράμματος, ως Νεοφυείς, θεωρούνται οι επιχειρήσεις με τεχνολογικό προσανατολισμό και δυνατότητες για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, που συστήνονται με στόχο την ανάπτυξη ενός προϊόντος/υπηρεσίας το οποίο οι ιδρυτές της  επιχείρησης επιδιώκουν να διαθέσουν στη διεθνή αγορά. Μέσα από το Πρόγραμμα, το ΙδΕΚ παρέχει το κίνητρο στις ιδρυτικές ομάδες των νεοφυών επιχειρήσεων να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος / υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να καλύψει μεταξύ άλλων τα αρχικά στάδια λειτουργίας της επιχείρησης, την πρόσληψη προσωπικού με τρόπο που να ενισχύονται οι ικανότητες της ιδρυτικής ομάδας, την ανάπτυξη πρωτοτύπου, την εκπόνηση έρευνας αγοράς, τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, τις συναφείς δραστηριότητες της ομάδας για κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας, την αναζήτηση επενδυτών, κλπ.

PRE-SEED_0823_Call__EL

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1 200 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

€119.999 μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Νεοσύστατη Επιχείρηση, όπως καθορίζεται στο Κεφ. 1.2 του Τμήματος ΙΙΙ, της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που υποβληθεί πρόταση από ομάδες φυσικών προσώπων, η εγγραφή της εταιρείας πρέπει να γίνει μέχρι και την υπογραφή του Συμβολαίου Έργου.

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για τα Προγράμματα της περιόδου Μάιος 2022 – Δεκέμβριος 2023 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/08/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/11/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών
Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy