Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

PHD IN INDUSTRY/1123

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» αφορά σε χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που εργοδοτείται από επιχείρηση στην Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας αφού βασίζεται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και γνωστική εξειδίκευση των ερευνητών με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην βιομηχανία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» αναμένεται να εργοδοτηθούν ερευνητές υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις, οι οποίοι θα υλοποιούν έρευνα διδακτορικού επιπέδου στην επιχείρηση στην οποία εργοδοτείται και η οποία θα αποτελεί τον Ανάδοχο Φορέα του Έργου.

Ο θεσμός των βιομηχανικών διδακτορικών είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως στα αναπτυγμένα οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο των βιομηχανικών διδακτορικών, ένας διδακτορικός φοιτητής υλοποιεί την διδακτορική του διατριβή ενώ απασχολείται σε μια επιχείρηση.

Η έρευνα που υλοποιείται στο πλαίσιο των βιομηχανικών διδακτορικών οδηγεί στην παραγωγή νέας γνώσης η οποία συνήθως μπορεί να επιλύει ένα πραγματικό πρόβλημα που απασχολεί την επιχείρηση στην οποία εργοδοτείται ο/η ερευνητής/τρια. Πέραν από την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ ακαδημίας και βιομηχανίας που επιτυγχάνεται από τέτοιου είδους προγράμματα στην προκειμένη περίπτωση, αναμένεται η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

Μέσα από τα χρηματοδοτούμενα Έργα του Προγράμματος «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» θα χρηματοδοτείται η εργοδότηση ενός/μίας Διδακτορικού Φοιτητή/τρίας (ΔΦ), για την διεκπεραίωση της έρευνας του/της στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του. Το περιεχόμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου θα πρέπει να συμβαδίζει με το περιεχόμενο της διατριβής του NΕ και να συνάδει και με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Στην ερευνητική ομάδα του Έργου θα πρέπει να συμμετέχει:

Ο/Η Ερευνητικός σύμβουλος (Co-supervisor) του/της ΔΦ (τουλάχιστον κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος/τίτλου επιπέδου μάστερ) στην επιχείρηση

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρία (PhD supervisor) του/της ΔΦ στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θα φοιτά.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές:

 • Επιστήμες Ζωής (Life Sciences), και
 • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences and Engineering),

Διευκρινίζεται ότι μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις που αφορούν την εφαρμογή κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων στους τομείς αυτούς.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1.750.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%  – εθνική χρηματοδότηση

€150.000 μέγιστη χρηματοδότηση ανά Έργο

Θεματικές Κατηγορίες

 • Άλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Επιχείρηση (Μικρή ή Μεσαία ή Μεγάλη Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β3)) η οποία απασχολεί τουλάχιστον 8 εργαζομένους (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και κύκλο εργασιών ύψους €70,000 σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (σύμφωνα με το προηγούμενο οικονομικό έτος (Ν-1) ή το έτος που προηγείται (Ν-2), όπου «Ν» το έτος ημερομηνίας ανακοίνωσης της Πρόσκλησης).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Κυπριακό ακαδημαϊκό Ίδρυμα) στο οποίο φοιτά ο ΔΦ.

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

28/11/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/03/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών
Τηλέφωνο:
 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy