Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2024

  Μελλοντική

  Κωδικός: 33315 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2024

  Το Βραβείο θα απονέμεται σε νέο/νέα επιστήμονα ή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιδείξει επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας τους στο τομέα των Επιστημών Ζωής ή των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής ή των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Βραβείο παρέχει στο νικητή/τρια ή νικητές έμπρακτη υποστήριξη, μέσω χορηγίας ύψους €60.000, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (TRL 4-8) με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής ετοιμότητας της έρευνας του/της/τους.

 • ERC Visiting Research Fellowship

  Μελλοντική

  Κωδικός: 33311 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2024

  Μέσα από το ERC Visiting Research Fellowship ο/η ΣΕ θα έχει την ευκαιρία να μεταβεί στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα 3-6 μηνών (όχι απαραίτητα συνεχόμενο) σε κάποιο/α «ERC Grantee» με στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού του/της προφίλ και την ανταλλαγή γνώσεων σε διεθνές περιβάλλον. Στις προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην Πρόσκληση του ERC στην οποία ο ΣΕ προτίθεται να υποβάλει πρόταση ενώ διευκρινίζεται ότι η υποβολή πρότασης στο ERC θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του Έργου.

 • Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2024

  Μελλοντική

  Κωδικός: 33308 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2024

  Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες οι οποίοι/ες έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα.

  Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας, των επιτευγμάτων και της προσωπικότητας νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας.

  Επιπρόσθετα, το Βραβείο παρέχει στους νικητές/τριες έμπρακτη υποστήριξη για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

 • Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33028 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0324 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2024

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

  Η Κύπρος, μέσω του ΙδΕΚ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙδΕΚ των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

  Κλειστή

  Κωδικός: 31787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PHD IN INDUSTRY/1123 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2024

  Το Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» αφορά σε χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που εργοδοτείται από επιχείρηση στην Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας αφού βασίζεται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και γνωστική εξειδίκευση των ερευνητών με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην βιομηχανία.

 • Horizon Europe Travel Grants

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30784 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙδΕΚ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2024

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή ατόμων από Φορείς της Κύπρου σε Εκδηλώσεις για δικτύωση που διοργανώνονται στο εξωτερικό με στόχο την εμπλοκή τους σε Προτάσεις που θα υποβληθούν στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία για την περίοδο 2021-27 «Ορίζοντας Ευρώπη».

  Η Πρόσκληση στοχεύει ιδιαίτερα σε ενδιαφερόμενους Φορείς που πρόκειται να υποβάλουν Προτάσεις ως Συντονιστές ή/και ηγούνται σε Δέσμες Εργασίας (Work Package Leaders) ή/και επιμέρους Δραστηριότητες (Task Leaders) ενδεχόμενων κοινοπραξιών έργων που θα υποβληθούν σε Προσκλήσεις του «Ορίζοντας Ευρώπη».

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

  Κλειστή

  Κωδικός: 30439 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2023

  Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

  Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό»

  Κλειστή

  Κωδικός: 30436 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PRE-SEED/0823 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2023

  Το Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRESEED)» στοχεύει στην υποστήριξη της δημιουργίας και της αρχικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

 • Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2023»

  Κλειστή

  Κωδικός: 29178 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CULTURE / AWARD-EXPLOITATION / 0523 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2023

  Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ανάπτυξη κουλτούρας μεταφοράς γνώσης και εμπορικής αξιοποίησής της ανακοινώνει για πρώτη φορά το «Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων». H δραστηριότητα Μεταφοράς Γνώσης σε εθνικό επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη διαφοροποίηση, τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της ζωτικότητας των εθνικών οικονομιών. Το Βραβείο αυτό θα παρέχει επιβράβευση σε νέους επιστήμονες που έχουν να επιδείξουν επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιδιώκει να αποτελέσει κίνητρο και ενθαρρυντικό παράγοντας για την επιπλέον ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης στο κυπριακό οικοσύστημα.

 • Restart 2016 – 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» – Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2023»

  Κλειστή

  Κωδικός: 29170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CULTURE/AWARD-DR/ 0523 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2023

  Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης επίδοσης στον τομέα της έρευνας, καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου Βραβείου Έρευνας.

  Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής» απονέμεται σε επιστήμονες με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν πρόσφατα, σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα. Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των διακεκριμένων αυτών επιστημόνων, οι οποίοι/ες με την υψηλής ποιότητας και υψηλού αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν την Κύπρο.

 • Restart 2016 - 2020 «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» - Διαγωνισμός «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2023»

  Κλειστή

  Κωδικός: 29163 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CULTURE / AWARD-YR / 0523 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2023

  Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για αναγνώριση και επιβράβευση της άριστης επίδοσης στον τομέα της έρευνας, καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου Βραβείου Έρευνας.

  Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες οι οποίοι/ες έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα. Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας, των επιτευγμάτων και της προσωπικότητας νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας. Επιπρόσθετα, το Βραβείο παρέχει στους νικητές/τριες έμπρακτη υποστήριξη για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

 • Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 27970 | Κωδικός Ταυτοποίησης: OPPTY_EIC/0323 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2024

  Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρήσεις που υπέβαλαν Προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος EIC Accelerator του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ, οι οποίες είτε εξασφάλισαν πιστοποίηση ποιότητας (Σφραγίδα Αριστείας – Seal of Excellence) ή απορρίφθηκαν στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης (face-to-face interviews) του Προγράμματος, για να βελτιώσουν τις Προτάσεις τους και να διεκδικήσουν εκ νέου χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσα από το Πρόγραμμα.

  Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν αδυναμίες/ελλείψεις των αρχικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα EIC Accelerator και να βελτιώσουν την τεχνολογική και εμπορική ετοιμότητα της καινοτόμου ιδέας.

 • Πρόγραμμα Χορηγιών 2023

  Κλειστή

  Κωδικός: 27929 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SPONSORSHIPS/0323 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙδΕΚ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/08/2023

  Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

  Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM στο ευρύ κοινό.

  Το Πρόγραμμα επιδιώκει επίσης την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με στόχο:

  • την ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
  • την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και
  • την συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

  Κατηγορία Α & Β
  1η Περίοδος – Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
  €150,000

  €80,000 για την Κατηγορία Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεγάλης Κλίμακας)
  €50,000 για την Κατηγορία Β1 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας)
  €20,000 για την Κατηγορία Β2 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων)

  2η Περίοδος – Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €150,000

  €80,000 για την Κατηγορία Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεγάλης Κλιμάκας)
  €50,000 για την Κατηγορία Β1 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας)
  €20,000 για την Κατηγορία Β2 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων)

  Κατηγορία Γ

  Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €40,000

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (PRIMA)» P2P/PRIMA/0123

  Κλειστή

  Κωδικός: 26817 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0123 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

  Η Κύπρος, μέσω του ΙδΕΚ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙδΕΚ των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Διδακτορικό στη Βιομηχανία" / PhD in Industry / 1222

  Κλειστή

  Κωδικός: 26064 | Κωδικός Ταυτοποίησης: PHD IN INDUSTRY/1222 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Το Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία» αφορά σε χρηματοδότηση ερευνητικού έργου που υλοποιείται από ερευνητή/ερευνήτρια που εργοδοτείται από επιχείρηση στην Κύπρο και ο οποίος/οποία είναι εγγεγραμμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια διδακτορικού επιπέδου σε Κυπριακό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας αφού βασίζεται στη συνεργασία ερευνητών, πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και συνδυάζει την επιστημονική έρευνα και γνωστική εξειδίκευση των ερευνητών με την πρακτική εφαρμογή της γνώσης στην βιομηχανία.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Ορίζοντας Ευρώπη" – 2η Ευκαιρία, ERC / OPPTY-ERC/1122

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 25927 | Κωδικός Ταυτοποίησης: OPPTY- ERC/1122 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2024

  Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 • Πρόγραμμα Χορηγιών SPONSORSHIPS/0721

  Κλειστή

  Κωδικός: 11412 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SPONSORSHIPS/0721 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: ii. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙδΕΚ | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2022

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών 2021 που αφορά στη:

  • Διοργάνωση Εκδήλωσης για προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
  • Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας,

  και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, στο πλαίσιο των στόχων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

  Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού της. Το ΙδΕΚ δύναται κατά την κρίση του να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

  Περίοδος κάλυψης δραστηριοτήτων: 04/10/2021 – 03/10/2022

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1887 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EXCELLENCE/0421   | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/07/2021

  Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής.

 • «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στον τομέα των Υδρογοναθράκων

  Κλειστή

  Κωδικός: 1888 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CONCEPT - HYDRO/0421   | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2021

  Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία.

 • PRIMA - Τομέας 2 – Πολυθεματική 2021

  Κλειστή

  Κωδικός: 1903 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0321   | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2021

  Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού και γεωργικών τροφίμων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.