Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περίληψη

Ο δεύτερος Άξονας Πολιτικής επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 447.6 εκ

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις

  Κλειστή

  Κωδικός: 33391 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.1I4 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/05/2024

  Ο στόχος του Σχεδίου είναι να φέρει τους επιχειρηματικούς φορείς πιο κοντά στη στρατηγική και στους στόχους της χώρας, για την ενέργεια και το κλίμα, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και δράσης τους προς μια οικονομία πράσινη, απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές. Για το σκοπό αυτό παρέχει οικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις/δικαιούχους υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας για να την υποβολή εγγράφων και μελετών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις, η υλοποίηση των οποίων συντελεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις διαδικασίες λειτουργίας τους ή/και στις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού τους.

 • Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες (2024-2025)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33066 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2025

  Το Σχέδιο αποσκοπεί

  1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
  2. στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας,
  3. στη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, και στην επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε,
  4. στην υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

 • Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο – 3η προκήρυξη Φεβρουάριος 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32991 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.2I3, C6.1I4 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/10/2024

  Σκοπός του Σχεδίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), είναι η προώθηση οχημάτων με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές CO2 καθώς και εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, πέραν της διακίνησης με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και συγκεκριμένα, τη μείωση των εκπομπών CO2 και των αέριων ρύπων.

 • Σχέδιο Χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων "Ηλεκτροκίνηση με τα 1000" - Προκήρυξη Β' Φάσης

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32699 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.2I2b | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2024

  Το Σχέδιο Χορηγιών προωθεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ηλεκτροκίνηση με την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης, με στόχο τη παροχή ελεύθερης πρόσβασης του κοινού σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Πολίτικης «Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία – Βιώσιμες Μεταφορές».

  Το Σχέδιο Χορηγιών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό €3.7εκ. Η παραλαβή αιτήσεων για την Α Φάση ολοκληρώθηκε στις 30/04/2023. Η παραλαβή αιτήσεων για την Β’ Φάση θα είναι μέχρι τις 31/07/2024 στις 12:00 π.μ. με χορηγίες ύψους €2.5εκ. Η μορφή ενίσχυσης που θα παραχωρείται είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 (ΓΚΑΚ) δίνοντας έμφαση στο άρθρο 36α.

 • Σχέδιο Χορηγιών Για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες (2023)

  Κλειστή

  Κωδικός: 30354 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.1I2a | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2023

  Το Σχέδιο αποσκοπεί:

  1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες.
  2. συνδυαστικά με το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας,  στην επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30% κατά μέσο όρο, από όλες τις στηριζόμενες κατοικίες στο πλαίσιο των δύο Σχεδίων.

 • Σχέδιο χορηγιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προσαρμογή των κοινοτήτων στην κλιματική αλλαγή

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 30358 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Πρόσκληση 2023-2024 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2024

  Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει το «Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βασικός σκοπός του Σχεδίου, είναι η προώθηση επενδύσεων από τα Κοινοτικά Συμβούλια για τον μετριασμό και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής – κυρίως των υψηλών θερμοκρασιών και των πλημμυρικών φαινομένων-, καθώς και επενδύσεων βιώσιμης κινητικότητας.

 • Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο – 2η προκήρυξη Δεκέμβριος 2022

  Κλειστή

  Κωδικός: 26760 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.2I3 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2023

  Το Σχέδιο αφορά στην υλοποίηση δύο παρεμβάσεων του μέτρου C2.2I3 του ΣΑΑ, τα οποία στοχεύουν το πρώτο στην Απόσυρση Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρηση Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης (παρέμβαση C2.2I3c στο ΣΑΑ) και το δεύτερο στην Επιχορήγηση για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (παρέμβαση C2.2I3b στο ΣΑΑ).

  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00πμ

 • Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» Προκήρυξη Α’ Φάσης

  Κλειστή

  Κωδικός: 25361 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2023

  Το Σχέδιο Χορηγιών προωθεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ηλεκτροκίνηση με την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης, με στόχο τη παροχή ελεύθερης πρόσβασης του κοινού σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Πολίτικης «Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία – Βιώσιμες Μεταφορές».

  Το Σχέδιο Χορηγιών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό €3 700 000. Η παραλαβή αιτήσεων για την Α’ Φάση θα είναι μέχρι την 30/04/2023 με χορηγίες ύψους €1 850 000 ενώ η Β’ φάση υπολογίζεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη του 2023, επίσης, με χορηγίες ύψους €1 850 000 ανάλογα με την ζήτηση και τον αριθμό αιτήσεων.

  Α’ Φάση:

  • Η μορφή ενίσχυσης που θα παραχωρείται είναι αποκλειστικά ήσσονος σημασίας (De minimis).
  • Αναμενόμενη ημερ. λήξης: 6 μήνες μετά την ημερομηνία προκήρυξης (02/11/2022 -30/04/2023).

  B’ Φάση:
  Αναμενόμενη ημερ. προκήρυξης:
  Η B’ Φάση υπολογίζεται περί τα τέλη του 2023.

 • Σχέδιο Προώθησης Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

  Κλειστή

  Κωδικός: 23513 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.1I1 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2023

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας.

 • Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in (2022)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 22800 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Μέτρο ΣΑΑ C2.2I2 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2024

  Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην

  1. παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό τη φόρτισή ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.
  2. συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.

 • Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και Φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα (2022-2023)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22796 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2023

  Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί:

  1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ).
  2. στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής των ΑΤΑ και ΝΠΔΔ
  3. στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

 • Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες (2022)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22593 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2022

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες.

 • Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες (2022-2023)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22589 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.1I2 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2023

  Το Σχέδιο αποσκοπεί:

  1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
  2. στη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, και στην επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

 • Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (H14)

  Κλειστή

  Κωδικός: 17546 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2022

  Το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), με τη μορφή χορήγησης «οικολογικής επιβράβευσης» για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών CO2 (αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων), με ταυτόχρονη προαιρετική, επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

 • Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (H1-H13)

  Κλειστή

  Κωδικός: 16137 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/01/2022

  Το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), με τη μορφή χορήγησης «οικολογικής επιβράβευσης» για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών CO2 (αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων), με ταυτόχρονη προαιρετική, επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

 • Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης

  Κλειστή

  Κωδικός: 16132 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021

  Το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και (i) αντικατάσταση τους με οχήματα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), ή (ii) την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, ή (iii) την παραχώρηση εισιτηρίων λεωφορείου. Η απόσυρση οχήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Σχέδιο.

 • Σχέδιο Χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικίες για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

  Κλειστή

  Κωδικός: 13615 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2020 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021

  Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην

  1. προώθηση της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων και στη φόρτισή τους από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
  2. συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.
  3. επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης.

 • Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες (2021)

  Κλειστή

  Κωδικός: 1876 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2021

  Το Σχέδιο αποσκοπεί:

  1. στην ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου,
  2. στη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, και
  3. στην επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.