Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» Προκήρυξη Α’ Φάσης

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Άξονας Πολιτικής 2 επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» Προκήρυξη Α’ Φάσης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών προωθεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ηλεκτροκίνηση με την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης, με στόχο τη παροχή ελεύθερης πρόσβασης του κοινού σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα Πολίτικης «Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία – Βιώσιμες Μεταφορές».

Το Σχέδιο Χορηγιών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό €3,700,000. Η παραλαβή αιτήσεων για την Α’ Φάση θα είναι μέχρι την 30/04/2023 με χορηγίες ύψους €1,850,000 ενώ η Β’ φάση υπολογίζεται να προκηρυχθεί περί τα τέλη του 2023, επίσης, με χορηγίες ύψους €1,850,000, ανάλογα με την ζήτηση και τον αριθμό αιτήσεων.

Α’ Φάση:

 • Η μορφή ενίσχυσης που θα παραχωρείται είναι αποκλειστικά ήσσονος σημασίας (De minimis).
 • Αναμενόμενη ημερ. λήξης: 6 μήνες μετά την ημερομηνία προκήρυξης (02/11/2022 -30/04/2023).

B’ Φάση:
Αναμενόμενη ημερ. προκήρυξης:
Η B’ Φάση υπολογίζεται περί τα τέλη του 2023.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο χρηματοδοτεί την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο τα 1000 σημεία επαναφόρτισης, με ένταση 50% και με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με τον τύπο φορτιστή. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Σχεδίου, εφαρμόζεται όριο κατανομής ανά επαρχία και τύπο οδικού δικτύου για κάθε υποκατηγορία σταθμού επαναφόρτισης καθώς και όριο σταθμών επαναφόρτισης ανά δικαιούχο.
Για την Α’ Φάση: ο κάθε δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία για τέσσερις σταθμούς επαναφόρτισης ανά επαρχία με μέγιστο αριθμό τους δεκαπέντε σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και οκτώ σταθμούς εντός της επικράτειας τους. Σημεία φόρτισης τα οποία θα εγκατασταθούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, θα λαμβάνουν ποσοστό χορηγίας μέχρι 55%, με τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης να παραμένουν ως έχουν.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ιδιοκτήτες, ή ενοικιαστές «Χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση», και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα επιλέξιμα σημεία εγκατάστασης είναι μεταξύ άλλων σε  χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση, δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης για το κοινό, χώρους πρατηρίων πετρελαιοειδών, χώρους σταθμών επαναφόρτισης και παρόδιες θέσεις στάθμευσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης, την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης, την εγκατάσταση σταθμού επαναφόρτισης, τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού, την σήμανση του οδοστρώματος, την τοποθέτηση πινακίδας, τις οικοδομικές εργασίες και το βοηθητικό εξοπλισμό, τα οποία απαιτούνται για την εγκατάσταση του σταθμού. Σημειώνεται ότι, τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Διατάγματος περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 69/2022) και με οποιαδήποτε άλλη εθνική νομοθεσία.

Με την έγκριση της αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να υπογράψει τη «Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης». Η υλοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται στο Σχέδιο Χορηγιών. Με την υλοποίηση της επένδυσης και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα καταβάλλεται η χορηγία. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Διευθυντή, δύναται να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης, και κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι αιτητές δύναται να λάβουν παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι, ο αιτητής σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του, έχει δικαίωμα ένστασης, η οποία θα εξετάζεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία με την εξέταση της ένστασης θα συστήνει στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για λήψη τελικής απόφασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,700,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50% των επιλέξιμων δαπανών ή/και ανώτατο ποσό ανάλογα με τον τύπο φορτιστή.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Επιπλέον, φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/11/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/04/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Άτομα επικοινωνίας:
Όνομα: Σάββας Σάββα
Τίτλος: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο: 22667843
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: savvas.savva@cea.org.cy

Όνομα: Στέλιος Κύπρου
Τίτλος: Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο: 22667839
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: stelios.kyprou@cea.org.cy