Σχέδιο Χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικίες για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Άξονας Πολιτικής 2 επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικίες για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην

  1. προώθηση της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων και στη φόρτισή τους από εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
  2. συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.
  3. επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο προνοεί τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in, η Κατηγορία Α καλύπτει την:

‒ εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering)

‒ εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος, και

‒ εγκατάσταση σημείου φόρτισης (προαιρετικό)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in σε οικία που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), η Κατηγορία Β καλύπτει την:

‒ εγκατάσταση σημείου φόρτισης, και

‒ εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in σε οικία που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), η Κατηγορία Γ καλύπτει την:

‒ εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1 εκ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Σχέδιο προνοεί τις πιο κάτω επιχορηγήσεις ανά Κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Μέγιστο ποσό Χορηγίας: €2.250

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μέγιστο ποσό Χορηγίας: €1.250

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μέγιστο ποσό Χορηγίας: €750

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά Πρόσωπα που διαμένουν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους.
  2. είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς, είναι ιδιοκτήτες ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: Γονείς, παιδιά, σύζυγο, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.
  3. στην κατοικία τους υπήρχε εγκατεστημένο ή εγκαταστάθηκε ΦΒ σύστημα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/10/2020

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε – www.resecfund.org.cy

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Άτομα Επικοινωνίας:
Γιώργος Τσιαμέττης, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 350
Ηλεκτρινικό Ταχυδρομείο: gtsiamettis@meci.gov.cy

Σάββας Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 350
Ηλεκτρινικό Ταχυδρομείο: sioannou@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα