Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες (2022-2023)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο δεύτερος Άξονας Πολιτικής επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

C2.1I2

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες (2022-2023)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί:

 1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
 2. στη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, και στην επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο προνοεί τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α και 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες

Στις 22/08/2022 έχει εγκριθεί η διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων καταναλωτών που μπορούν να επωφεληθούν από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β (Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας) του Σχεδίου. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://resecfund.org.cy/el/node/131

Βασικές παράμετροι:

 • Το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η «Αίτηση για καταβολή χορηγίας» θα πρέπει να χρησιμοποιείται νόμιμα ως κατοικία και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας θα πρέπει να αφορά Διατίμηση Οικιακής Χρήσης.
 • Το Σχέδιο αφορά εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 και 2) και πριν την 01/01/2017 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α και 3Β).
 • Εφαρμόζεται αναδρομική ισχύς σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€70 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Σχέδιο προνοεί τις πιο κάτω επιχορηγήσεις ανά Κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών: Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €2 250.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων: Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €2 750 και χρηματοδότηση €450 ανά εγκαταστημένο KW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4 550.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες: Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €375 ανά εγκαταστημένο KW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1 500 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α) και χρηματοδότηση €1000 ανά εγκαταστημένο KW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €5 000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

Τα ποσά χορηγίας και τα μέγιστα ποσά για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1, 2 και 3Α, αυξάνονται κατά 50% για τις οικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ).

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου.

Διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων καταναλωτών που μπορούν να επωφεληθούν από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: 

https://resecfund.org.cy/el/node/131

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/05/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Γιώργος Τσιαμέττης
Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο:+357 22 409 350
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gtsiamettis@meci.gov.cy

Σάββας Ιωάννου
Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: +357 22 409 350
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sioannou@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα