Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in (2022)

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Άξονας Πολιτικής 2 επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

Μέτρο ΣΑΑ C2.2I2

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in (2022)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην

  1. παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό τη φόρτισή ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.
  2. συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο είχε προκηρυχθεί στις 20/04/2022 ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην υλοποίηση της αντίστοιχης επένδυσης. Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στο €1,5 εκατ. και εντάσσεται στις προσπάθειες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και γενικότερα της Κυβέρνησης για προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των βιώσιμων μεταφορών. 

Πέρα από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, το Σχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους για αγορά και εγκατάσταση φορτιστή, μετατροπή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική και αγορά μπαταρίας για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Δικαιούχοι του σχεδίου είναι φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε οικία και είναι ιδιοκτήτες ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ από 01/02/2022 (ημερομηνία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος) και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι 20/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το_αύριο» για την περίοδο 2021–2026, και χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,5 εκατομμύρια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της χορηγίας για εγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχεται στα €750 ανά kW, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά όχημα τα €1,500.

Οι προαιρετικές δαπάνες χρηματοδοτούνται ως εξής: 

  • Αγορά και εγκατάσταση φορτιστή, €600.
  • Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική, €450.
  • Αγορά/εγκατάσταση μπαταρίας, €750 ανά kWh, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση €2,000.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά Πρόσωπα που διαμένουν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους.
  2. είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς, είναι ιδιοκτήτες ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: Γονείς, παιδιά, σύζυγο, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.
  3. στην οικία τους έχει εγκατασταθεί, βάσει του παρόντος Σχεδίου, ΦΒ σύστημα για σκοπούς φόρτισης του πιο πάνω οχήματος.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/08/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy)
και
Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Άτομα Επικοινωνίας
Γιώργος Τσιαμέττης, Ανώτ. Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 307
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gtsiamettis@meci.gov.cy

Σάββας Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 445
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sioannou@meci.gov.cy