Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περίληψη

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα:

 • Αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας εύρωστης και ανταγωνιστικής οικονομίας μέσω έξυπνων, ψηφιακών και πράσινων επενδύσεων, υπό συνθήκες υγιούς απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.
 • Αποτυπώνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου και είναι σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότητες και τους πέντε Στόχους Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα δομείται σε δεκαέξι (16) Προτεραιότητες, οι οποίες θεσπίστηκαν μέσα από την επιλογή επιμέρους Ειδικών Στόχων, συμπεριλαμβανομένων των Προτεραιοτήτων που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια.  Για κάθε Ειδικό Στόχο καταγράφονται οι ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων που αναμένεται να προωθηθούν, οι δυνητικοί δικαιούχοι, καθώς και οι επωφελούμενοι των έργων.

Οι παρεμβάσεις που θα προωθηθούν εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, καθώς και της ολοκληρωμένης βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. Επιπλέον, θα προωθηθούν παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης και προστασίας της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Σημειώνεται ότι, οι δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν συνδυασμό επενδύσεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και Σχέδια Ενισχύσεων που απευθύνονται σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η έγκριση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην Κύπρο, από την ίδια την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κα Ελίζα Φερέιρα.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 968 εκ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταποίηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νερό - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ευάλωτοι Καταναλωτές
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Νομικές Οντότητες
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://thalia.com.cy/ 

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Διακρατικές Συνεργασίες

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33768 | Κωδικός Ταυτοποίησης: BILATERAL/ISRAEL (IIA)/0524 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2024

  Το Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από μια άλλη συγκεκριμένη χώρα συνεργασίας, μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες που ορίζονται και αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

  Ειδικές επιδιώξεις και στόχευση:

  • Ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε κυπριακούς φορείς και σε κορυφαίους σε ευρωπαϊκό και/ή παγκόσμιο επίπεδο οργανισμούς.
  • Διεύρυνση του ρόλου και αναβάθμιση των υφιστάμενων διακρατικών συμφωνιών.
  • Ανάπτυξη νέων διακρατικών συνεργασιών με χώρες ειδικού ενδιαφέροντος.
  • Ενεργοποίηση γενικών συμφωνιών – πλαισίων συνεργασίας σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με την προώθηση κοινών προγραμμάτων.
  • Προώθηση της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε διεθνή προγράμματα ΕΤΑΚ.

  Η κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων Κύπρου-Ισραήλ (IIA) αποσκοπεί στην προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ Ισραηλινών και Κυπρίων επιστημόνων.

  Φορέας χρηματοδότησης από την πλευρά του Ισραήλ είναι to Israel Innovation Authority (IIA).

 • ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ – POST DOC

  Κλειστή

  Κωδικός: 33467 | Κωδικός Ταυτοποίησης: POST-DOC/0524 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2024

  Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ/POST-DOC» στοχεύει στην στήριξη υφιστάμενων και ένταξη νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων, επιδιώκοντας την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς επιστημονικής αιχμής και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για την εργοδότηση νέων επιστημόνων.

  Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό, φαινόμενο που κατά τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί.

  Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

  Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας

  Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών

  Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση: Παγκύπρια

 • Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP

  Μελλοντική

  Κωδικός: 33322 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2024

  Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία

  Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας

  Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την Πρόσκληση: Παγκύπρια

  Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών

 • Νησίδες Αριστείας

  Κλειστή

  Κωδικός: 33318 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EXCELLENCE/0524 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2024

  Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής.

  Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για την τοπική οικονομία και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών και άλλων προκλήσεων.

  Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία

  Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας

  Γεωγραφική Κάλυψη της Πρόσκλησης: Παγκύπρια

  Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών

 • Νησίδες Αριστείας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33313 | Κωδικός Ταυτοποίησης: VISION ERC/0524 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/05/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/12/2024

  Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία

  Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και Εξυπνότερη Ευρώπη

  Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας

  Γεωγραφική Κάλυψη της Πρόσκλησης: Παγκύπρια

  Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών

  Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη του Συστήματος ΕΤΑΚ, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής.

 • Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2η Προκήρυξη (2024)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33292 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/06/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2024

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων. Επικεντρώνεται με άλλα λόγια, στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (εξαιρουμένων αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I που επισυνάπτεται «Μη επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες»), αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων.

 • Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Accelerating Farming Systems Transition (AGROECOLOGY)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33265 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP/AGROECOLOGY/0424 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2024

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη AGROECOLOGY στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν την μετάβαση των γεωργικών συστημάτων προς την αγρο-οικολογία.

 • Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy (SBEP)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33095 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP / SBEP / 0324 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/11/2024

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Sustainable Blue Economy (SBEP)», στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης σε θέματα μπλε οικονομίας.

 • EUROSTARS Κύπρου

  Κλειστή

  Κωδικός: 32933 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP/EUROSTARS-3/0324 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2024

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των φορέων από την Κύπρο να συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας για την εκπόνηση έργων έρευνας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας για τη χώρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Κοινών Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ στις οποίες συμμετέχει η Κύπρος. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα.

  Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων ΜμΕ να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες διεθνούς επιπέδου και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής, που αναμένεται να τύχουν εμπορικής αξιοποίησης από τους συμμετέχοντες φορείς. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

 • Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος - Ισραήλ (MOST)

  Κλειστή

  Κωδικός: 32656 | Κωδικός Ταυτοποίησης: BILATERAL/ISRAEL(MOST)/0224 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Υποπρόγραμμα: | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2024

  Η αφετηρία του Προγράμματος “Διακρατικές Συνεργασίες” είναι οι Διακρατικές Συμφωνίες ή Πρωτόκολλα Συνεργασίας που συνυπογράφει η Κυπριακή Κυβέρνηση και η κυβέρνηση μιας άλλης χώρας. Μια από τις βασικές πρόνοιές τους είναι συνήθως η προκήρυξη Κοινού Προγράμματος Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, βάσει του οποίου καλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς από τις δύο χώρες να υποβάλλουν προτάσεις για εκπόνηση κοινών έργων, σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα των δύο μερών.

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας εκ μέρους της Κύπρου και ένας οργανισμός / υπηρεσία από την άλλη χώρα, αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των προνοιών που προβλέπει η κάθε Συμφωνία ή Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να υποστηριχθούν έργα τα οποία πέραν της απλής δικτύωσης θα περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που θα υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της S3Cy, συμπεριλαμβανομένων των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας. Ως εκ τούτου, στο επίπεδο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων δύναται να καθορίζονται συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες, στο πλαίσιο όμως που έχει αναδειχθεί μέσα από τη S3Cy.

  Στόχος της κοινής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Κύπρου – Ισραήλ (MOST) είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Κυπρίων και Ισραηλινών ερευνητών και η ενίσχυση της επιστημονικής διασύνδεσης μεταξύ ερευνητικών ομάδων από τις δύο χώρες, με τη δημιουργία διμερών ερευνητικών δικτύων, την ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας και την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ Κυπρίων και Ισραηλινών επιστημόνων.

 • «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

  Κλειστή

  Κωδικός: 31286 | Κωδικός Ταυτοποίησης: - | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2023

  Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

  Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την Πρόσκληση – Παγκύπρια

 • Πρόσκληση «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία MSCA»

  Κλειστή

  Κωδικός: 31282 | Κωδικός Ταυτοποίησης: OPPTY- MSCA/1223 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2024

  Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

  Άλλες πληροφορίες:

  • Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία
  • Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Eυρώπη
  • Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών
  • Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση: Παγκύπρια

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις– CETP»

  Κλειστή

  Κωδικός: 31015 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP / CETP / 0923 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2023

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα.  Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Clean Energy Transition», στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της μετάβασης καθαρής ενέργειας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

  Ημερομηνία λήξης:
  22 Νοέμβριου 2023, ώρα 14:00 (CET) για την διεθνική πρότασης
  29 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13:00 για την υποβολή της πρότασης

 • Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions (DUT)

  Κλειστή

  Κωδικός: 30768 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP / DUT / 092 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2024

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη DUT στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.

 • ΕUROSTARS Kύπρου

  Κλειστή

  Κωδικός: 30382 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP/EUROSTARS-3/0823 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2023

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

 • BRIDGE2HORIZON

  Κλειστή

  Κωδικός: 30310 | Κωδικός Ταυτοποίησης: BRIDGE2HORIZON/0823 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2024

  Το Πρόγραμμα «BRIDGE2HORIZON» στοχεύει στην ενίσχυση ικανοτήτων κυπριακών φορέων Ε&Κ και στην προώθηση επιστημονικής αριστείας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές και πεδία συναφή με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΣΕΕ) για την Κύπρο για την περίοδο 2023-2030 τα οποία ευθυγραμμίζονται και με τις θεματικές προτεραιότητες και προκλήσεις που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. στο πλαίσιο επερχόμενων Προγραμμάτων Εργασίας του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για Έρευνα και Καινοτομία. Κατ’ επέκταση, το Πρόγραμμα στοχεύει και στην αύξηση του συντονισμού συνεργατικών έργων και της ηγεσίας πανευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας από κυπριακούς φορείς σε προτάσεις του Πυλώνα ΙΙ – Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα και των Ευρωπαϊκών Αποστολών του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

 • Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 30302 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CONCEPT/0823 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2023

  Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία. Μέσω του Προγράμματος αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

 • European Partnership on Innovative SMEs / Eurostars: joint transnational call for proposals (CALL 3 OF EUROSTARS-3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29114 | Κωδικός Ταυτοποίησης: InnovativeSMEs | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022

  Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για Καινοτόμες ΜμΕ / Eurostars είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζει καινοτόμες ΜμΕ και εταίρους έργων (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους τύπους οργανισμών) χρηματοδοτώντας διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α και καινοτομίας. Με τη συμμετοχή, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση για διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α σε όλους τους τομείς.

 • Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 28975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2 η Πρόσκληση | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2023

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που αντιστοιχούν σε μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 60%.

  Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων για κάλυψη επενδύσεων που αφορούν αποκλειστικά την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

 • Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες

  Κλειστή

  Κωδικός: 28956 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 2η Προκήρυξη | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2023

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που αντιστοιχούν σε μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 60%.

  Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων για κάλυψη επενδύσεων που αφορούν αποκλειστικά την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

 • Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Οδήγηση Urban Μεταβάσεις – Βιώσιμο μέλλον για τις πόλεις (DUT)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27699 | Κωδικός Ταυτοποίησης: DUT» / EP/DUT/0922 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/11/2022

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των φορέων από την Κύπρο να συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας για την εκπόνηση έργων έρευνας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας για τη χώρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Κοινών Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ στις οποίες συμμετέχει η Κύπρος. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα.

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Driving Urban Transitions – Sustainable future for cities (DUT)», στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

 • Key Digital Technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 27659 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/05/2023

  Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Key Digital Technologies», αποτελεί μία ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση ενός Κοινού Προγράμματος έρευνας και καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών στοιχείων και συστημάτων.

 • Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy (SBEP)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27579 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP / SBEP / 0223 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2023

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Sustainable Blue Economy (SBEP)», στοχεύει στην ενθάρρυνση προϊόντων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξη σε θέματα μπλε οικονομίας.

  Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με τους φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχή τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

  Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 

  1o Στάδιο: Προκαταρκτικές Προτάσεις

  14 Απριλίου 2023, ώρα 15:00 (CET)

  2o Στάδιο: Πλήρεις Προτάσεις

  13 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00 (CET)

 • ΕUROSTARS Kύπρου

  Κλειστή

  Κωδικός: 27573 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP/EUROSTARS-3/0223 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2023

  Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων ΜμΕ να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες διεθνούς επιπέδου και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής, που αναμένεται να τύχουν εμπορικής αξιοποίησης από τους συμμετέχοντες φορείς.

  Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 26729 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 23/10/2020 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2024

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης και εργασιακής αποκατάστασης ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες για την πρόσληψη τους.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων "Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία - MSCA" / OPPTY-MSCA / 1122

  Κλειστή

  Κωδικός: 25932 | Κωδικός Ταυτοποίησης: OPPTY-MSCA/1122 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία» στοχεύει στην παροχή μίας δεύτερης ευκαιρίας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα (ερευνητές) οι οποίοι επεδίωξαν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. και οι προτάσεις των οποίων, αν και πολύ υψηλής ποιότητας, δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας" / Strategic Infrastructures / 1222

  Κλειστή

  Κωδικός: 25898 | Κωδικός Ταυτοποίησης: STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2023

  Το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» αφορά στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας.

  Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος Ε&K (οργανισμών έρευνας, επιχειρήσεων ή άλλων φορέων) για την από κοινού ουσιαστική αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής.

  Επιπρόσθετα, από την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένονται τα εξής:

  • η δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης νέων κέντρων αριστείας με σημαντικές προοπτικές στα επόμενα χρόνια,
  • η δυνατότητα πρόσβασης του οικοσυστήματος Ε&Κ σε ερευνητικό εξοπλισμό αιχμής ο οποίος θα ενισχύσει την ερευνητική αριστεία και την ικανότητα καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.
  • η διαμόρφωση κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς αιχμής και η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες,
  • η ενδεχόμενη προσέλκυση ερευνητικού προσωπικού υψηλού επιπέδου στη Κύπρο,
  • η προώθηση της ουσιαστικής ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, και
  • η διεύρυνση των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για προσέλκυση επιπρόσθετων ανταγωνιστικών κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος "Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας" / Small Scale Infrastructures / 1222

  Κλειστή

  Κωδικός: 25895 | Κωδικός Ταυτοποίησης: SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Υποπρόγραμμα: i. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “RESTART 2016-2020” | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2023

  Το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» αφορά στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας.

  Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος Ε&K (οργανισμών έρευνας, επιχειρήσεων ή άλλων φορέων) για την από κοινού ουσιαστική αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής.

  Επιπρόσθετα, από την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένονται τα εξής:

  • η δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης νέων κέντρων αριστείας με σημαντικές προοπτικές στα επόμενα χρόνια,
  • η δυνατότητα πρόσβασης του οικοσυστήματος Ε&Κ σε ερευνητικό εξοπλισμό αιχμής ο οποίος θα ενισχύσει την ερευνητική αριστεία και την ικανότητα καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.
  • η διαμόρφωση κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς αιχμής και η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες,
  • η ενδεχόμενη προσέλκυση ερευνητικού προσωπικού υψηλού επιπέδου στη Κύπρο,
  • η προώθηση της ουσιαστικής ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, και
  • η διεύρυνση των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για προσέλκυση επιπρόσθετων ανταγωνιστικών κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

 • Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – «Clean Energy Transition»

  Κλειστή

  Κωδικός: 24699 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EP/CETP/0922 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/11/2022

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα.  Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

  Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Clean Energy Transition», στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της μετάβασης καθαρής ενέργειας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

 • Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 24625 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2022

  Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις  που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

  Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
  • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
  • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.

 • Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

  Κλειστή

  Κωδικός: 23308 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CONCEPT/0722 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2022

  Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις 2021

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15223 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2024

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξη ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας. .

  Το Σχέδιο καλύπτει μόνο άνεργα άτομα με Χρόνιες Παθήσεις που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης .

  Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €52/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για  εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 24 μήνες ανέρχεται σε €22.360.

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
  2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

  Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης  και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι η ίδια.

  Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.

  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να αποστέλλονται  μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf) από τις 8/11/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 15220 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2024

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και αποβλέπει στην καταπολέμηση της απροθυμίας τους να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, είτε λόγω της εντύπωσης ότι δεν θα είναι αποδοτικά ή/και λόγω του ότι το ύψος του μισθού λειτουργεί ως αντικίνητρο. Αναμένεται να ενταχθούν  εκατό (100) άτομα από την Ομάδα Στόχου.

  Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ άνεργα άτομα με αναπηρία που ενδιαφέρονται για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Επιπλέον, το άτομο που καλύπτεται (υποψήφιος προς εργοδότηση/πρόσληψη) θα πρέπει να ήταν εγγεγραμμένο ως άνεργο, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψης του.

  Θα πρέπει επίσης να προσκομιστεί βεβαίωση από την ΚΥΣΟΑ (Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων).

  Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για  εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης.

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
  2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

  Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης  και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι η ίδια.

  Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.

  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να αποστέλλονται  μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf) από τις 8 Νοεμβρίου 2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs) - 3η Πρόσκληση

  Κλειστή

  Κωδικός: 15155 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2022

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για την εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία».

  Ομάδα στόχου: Νέοι ηλικίας από 15 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών), κατά την ημερομηνία πρόσληψης, η οποία γίνεται μέσα στην περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

  Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €34/εργάσιμη ημέρα (179 εργάσιμες μέρες) και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

  Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης  και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι η ίδια.

  Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.

  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να αποστέλλονται  μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf) από τις 8/11/21 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων - 3η πρόσκληση

  Κλειστή

  Κωδικός: 15150 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/11/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/01/2022

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί.  Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα   της ενεργητικής πολιτικής   απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης, περιλαμβανομένης της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης.

  Ομάδα στόχου: Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψής (Η περίοδος ανεργίας  θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και μια ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης).

  Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €34/εργάσιμη ημέρα (179 εργάσιμες μέρες) και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους  δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για  διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

  Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης  και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι η ίδια.

  Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.

  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να αποστέλλονται  μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf) από τις 8/11/21  μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων -2η Πρόσκληση

  Κλειστή

  Κωδικός: 11442 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της παροχής κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων. Τα κίνητρα αφορούν την επιδότηση μέρους του μισθολογικού κόστους του ατόμου που θα προσληφθεί.  Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα   της ενεργητικής πολιτικής   απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης, περιλαμβανομένης της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης.

  Ομάδα στόχου: Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψής (Η περίοδος ανεργίας  θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι και μια ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψης).

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και
   (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  1. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

  Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης  και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι η ίδια.

  Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.

  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να αποστέλλονται  μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf) από τις 31/5/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment, or Training - NEETs)-2η Πρόσκληση

  Κλειστή

  Κωδικός: 11426 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2021

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην άμβλυνση της ανεργίας στους νέους ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, οι οποίοι δεν μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και στη βιώσιμη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω τοποθέτησης τους σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εργασιακής πείρας. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για την εφαρμογής της «Εγγύησης για τη Νεολαία».

  Νέοι ηλικίας από 15 – μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών), κατά την ημερομηνία πρόσληψης, η οποία γίνεται μέσα στην περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

  Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο:

  1. Άτομα για τα οποία ο εργοδότης επιχορηγήθηκε στο παρελθόν από συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  2. (α) άτομα που είναι Μέτοχοι ή/και Διευθυντές εταιρείας (εξαιρούνται οι Δημόσιες εταιρείες) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Σωματείου/Συλλόγου/ Ιδρύματος και
   (β) άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου, άτομα που συνδέονται μεταξύ τους ως σύζυγοι, παιδιά, γονείς, αδέρφια, εγγόνια. Για τις πιο πάνω εξαιρέσεις, ως εργοδότης καθορίζεται στο σημείο (α).
  3. Αυτοτελώς εργαζόμενοι για επιχορήγηση του εαυτού τους.

  Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πρόσληψης  και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να είναι η ίδια.

  Η ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου πρέπει να είναι εντός της περιόδου ισχύος της πρόσκλησης του Σχεδίου και να προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης.

  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και να αποστέλλονται  μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf) από τις 31/5/2021 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

 • Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

  Κλειστή

  Κωδικός: 3861 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/05/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/12/2021

  Το Σχέδιο βρίσκεται υπό το πλαίσιο του προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

  Κλειστή

  Κωδικός: 3321 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/02/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2021

  Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
  • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
  • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 • Σχέδιο χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

  Κλειστή

  Κωδικός: 1915 | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/08/2021

  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.