Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας” / Strategic Infrastructures / 1222

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος “Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας” / Strategic Infrastructures / 1222

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» αφορά στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος Ε&K (οργανισμών έρευνας, επιχειρήσεων ή άλλων φορέων) για την από κοινού ουσιαστική αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής.

Επιπρόσθετα, από την υλοποίηση του Προγράμματος αναμένονται τα εξής:

 • η δημιουργία πυρήνων ανάπτυξης νέων κέντρων αριστείας με σημαντικές προοπτικές στα επόμενα χρόνια,
 • η δυνατότητα πρόσβασης του οικοσυστήματος Ε&Κ σε ερευνητικό εξοπλισμό αιχμής ο οποίος θα ενισχύσει την ερευνητική αριστεία και την ικανότητα καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.
 • η διαμόρφωση κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς αιχμής και η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες,
 • η ενδεχόμενη προσέλκυση ερευνητικού προσωπικού υψηλού επιπέδου στη Κύπρο,
 • η προώθηση της ουσιαστικής ερευνητικής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, και
 • η διεύρυνση των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων για προσέλκυση επιπρόσθετων ανταγωνιστικών κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Πρόσκληση «Ερευνητικές Υποδομές Στρατηγικής Σημασίας» αφορά στη χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από το Δίκτυο Συνεργασίας (ΔΣ). Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα υλοποιούν έρευνα υψηλού επιπέδου αιχμής και τα προτεινόμενα Έργα θα επικεντρώνονται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε επιλεγμένες θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω. Μέσα από τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα θα πρέπει να προωθείται η ουσιαστική συνεργασία μεταξύ φορέων του οικοσυστήματος και μεταξύ τμημάτων του ίδιου φορέα (όπου μπορεί να εφαρμοστεί) για μεγιστοποίηση της χρήσης της υποδομής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές» μπορούν να χρηματοδοτηθούν Έργα τα οποία αφορούν:

 • Απόκτηση εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής για την αναβάθμιση της ερευνητικής ικανότητας υφιστάμενης ομάδας/μονάδας ή
 • Δημιουργία νέας ομάδας/μονάδας (συμπερ. Στελέχωσης) μέσω της απόκτησης εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής.

Σύμφωνα με το «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα, ανάπτυξη και την καινοτομία (2014/C 198/01)» και το άρθρο 2 (91) του Γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) ,ο ορισμός της «ερευνητικής υποδομής» είναι: οι εγκαταστάσεις, οι πόροι και οι συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η επιστημονική κοινότητα για τη διεξαγωγή έρευνας στους αντίστοιχους τομείς. Ο ορισμός αυτός καλύπτει τον επιστημονικό εξοπλισμό ή σύνολα οργάνων, τους γνωστικούς πόρους, όπως συλλογές, αρχεία και δομημένες επιστημονικές πληροφορίες, τις υποδομές με βάση την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως δίκτυα τύπου GRID, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό και επικοινωνιακά εργαλεία, καθώς και κάθε άλλο μέσο το οποίο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή έρευνας.

Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να:

 • τεκμηριώσει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ήδη ερευνητική υποδομή αντίστοιχη με την προτεινόμενη,
 • αιτιολογήσει την ανάγκη δημιουργίας της εν λόγω υποδομής στην Κύπρο, και
 • τεκμηριώσει την ανάγκη και τη δυνατότητα ευρείας χρήσης της (μέσω της παροχής σχετικής πρόσβασης) από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Οι προτεινόμενες Ερευνητικές Υποδομές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν σταδιακά στο σύγχρονο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι του τομέα τους ή/και να υπηρετήσουν τις ερευνητικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, οικονομίας και βιομηχανίας. Ο Συντονιστής (ΣΕ) μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ερευνητής υψηλού επιπέδου που είτε είναι ήδη στέλεχος του Ανάδοχου Φορέα ή εξωτερικός που θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο αυτό.

Η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή θα πρέπει να:

(α) παρέχει πρόσβαση με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων σε άλλους φορείς του οικοσυστήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς των κρατικών ενισχύσεων  και της Προκήρυξης Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να περιληφθούν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιοποίηση της υποδομής από επιπρόσθετους φορείς που δεν θα συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο. Νοείται ότι ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές ή/και κανονισμούς σχετικούς με την ανοικτή πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενες ερευνητικές υποδομές.

(β) να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ερευνητικού έργου από δίκτυο συνεργασίας τουλάχιστον τριών ανεξάρτητων φορέων. Τουλάχιστον ένας από τους φορείς του δικτύου συνεργασίας πρέπει να είναι από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω Θεματικές Προτεραιότητες.

 • Υγεία
 • Περιβάλλον (συμπερ. των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων υλικών)
 • Ναυτιλία – Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Γεωργία – Τρόφιμα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συμπερ. των τεχνολογιών διαστήματος)

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€12 500 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Προϋπολογισμός ανά Θεματική  Προτεραιότητα:

 • Υγεία: €2 500 000
 • Περιβάλλον (συμπερ. των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των προηγμένων υλικών): €2 500 000
 • Ναυτιλία – Θαλάσσιες Μεταφορές: €2 500 000
 • Γεωργία – Τρόφιμα: €2 500 000
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (συμπερ. των τεχνολογιών διαστήματος): €2 500 000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Γεωργία - Τρόφιμα
 • Ναυτιλία - Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας (Α.1, Α.2) ή Επιχείρηση (Β.1, Β.2, Β.3).

Δικαίωμα συμμετοχής ως επιπρόσθετοι Συνεργαζόμενοι Φορείς έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Κατ. Α), Επιχειρήσεις (Κατ. Β) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (Κατ. Γ.1, Γ.2).

Το Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον φορείς. Τουλάχιστον ένας από τους φορείς του Δικτύου Συνεργασίας πρέπει να είναι από τον ιδιωτικό τομέα (Κατ. Β1, Β2, Β3, Γ1 και Α2- Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο).

Όλοι οι γενικοί κανονισμοί και διαδικασίες συμμετοχής φορέων και προσώπων, οι επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες καθώς και οι απαιτούμενες λεπτομέρειες αναφορικά με τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 που αποτελεί το βασικό έγγραφο αναφοράς και σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης των ενδιαφερομένων φορέων που είναι αναρτημένη στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (Innovation and Research Information System) του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (https://iris.research.org.cy/#/documentlibrary).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

19/12/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/05/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο: +357 22 205 000