ΕUROSTARS Kύπρου

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EP/EUROSTARS-3/0823

Πρόσκληση/Προκήρυξη

ΕUROSTARS Kύπρου

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις είναι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ, οι εθνικές αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύονται από κοινού να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Οι συμπράξεις θα:

 • αντιμετωπίσουν τις σύνθετες προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», όπως είναι η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κοινωνία και μια οικονομία κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές,
 • στηρίξουν την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»,
 • βασίζονται στον αντίκτυπο με την ανάπτυξη ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων Ε&Κ, από την ιδέα έως την επίδειξη και την επικύρωση, και έως τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υιοθέτηση από την αγορά, την κανονιστική και την κοινωνική υιοθέτηση, και
 • συμβάλουν σε έναν ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, τη δημιουργία κρίσιμης κλίμακας επενδύσεων και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων.

Το Κοινό Πρόγραμμα EUROSTARS-3, υλοποιείται στο πλαίσιο της Σύμπραξης «Partnership on Innovative SMEs» από τις συμμετέχουσες χώρες και την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος Horizon Europe, και υποστηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, καθώς και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις.

Μέσα από το Πρόγραμμα υλοποιούνται έργα έρευνας και καινοτομίας, καθοδηγούμενα από καινοτόμες επιχειρήσεις, τα οποία υλοποιούνται από διεθνή δίκτυα συνεργασίας που περιλαμβάνουν φορείς από τις συμμετέχουσες χώρες στο Πρόγραμμα. Ακολουθούνται κεντρικές διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, ενώ οι συμμετέχοντες φορείς χρηματοδοτούνται από τους οικείους οργανισμούς χρηματοδότησης της χώρας τους.

Ένα Έργο EUROSTARS-3 πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστο δύο φορείς ανεξάρτητους μεταξύ τους.
 • Το Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να αποτελείται από φορείς που προέρχονται από τουλάχιστο δύο διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστό ο ένας να προέρχεται από χώρα της ΕΕ ή χώρα συνεργαζόμενη στο Πρόγραμμα Horizon Europe.
 • Ο Συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας του Έργου πρέπει να είναι Καινοτόμος ΜμΕ3 που προέρχεται από μία χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
 • Τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού του Έργου (εξαιρουμένου του κόστους για αγορά υπηρεσιών), πρέπει να αναλογεί στις ΜμΕ που προέρχονται από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 • Ο καταμερισμός της εργασίας στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας πρέπει να είναι ισοζυγισμένος, ούτως ώστε κανένας συνεργάτης ή χώρα να μην επιτελεί περισσότερο από το 70% της εργασίας του Έργου.
 • Η μέγιστη διάρκεια των Έργων ανέρχεται σε 36 μήνες.

EP_EUROSTARS-3_0823_Call__Gr

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1 150 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/08/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/09/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy

 

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης