Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions (DUT)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EP / DUT / 092

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions (DUT)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη DUT στοχεύει στην ενθάρρυνση επιχειρήσεων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των φορέων από την Κύπρο να συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας για την εκπόνηση έργων έρευνας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας για τη χώρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Κοινών Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της ΕΕ στις οποίες συμμετέχει η Κύπρος. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα.

Στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις είναι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ, οι εθνικές αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύονται από κοινού να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Οι συμπράξεις θα:

 • αντιμετωπίσουν τις σύνθετες προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», όπως είναι η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κοινωνία και μια οικονομία κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές,
 • στηρίξουν την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»,
 • βασίζονται στον αντίκτυπο με την ανάπτυξη ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων Ε&Κ, από την ιδέα έως την επίδειξη και την επικύρωση, και έως τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υιοθέτηση από την αγορά, την κανονιστική και την κοινωνική υιοθέτηση, και
 • συμβάλουν σε έναν ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, τη δημιουργία κρίσιμης κλίμακας επενδύσεων και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη DUT αποτελεί μία ευρωπαϊκή σύμπραξη, που αποτελείται από συνεργάτες από 28 χώρες και ασχολείται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις ώστε να γίνουν βιώσιμες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η υποστήριξη διεθνικών έργων έρευνας και/ή καινοτομίας τα οποία αφορούν αστικές προσκλήσεις και βοηθούν τις πόλεις στην μετατροπή προς μια πιο βιώσιμη οικονομία και λειτουργία.

Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση: Παγκύπρια

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων:

1 Στάδιο: Προκαταρκτικές Προτάσεις
21 Νοεμβρίου 2023, ώρα 13:00 CET (Διεθνική Πρόταση)
28 Νοεμβρίου 2023, 13.00 τοπική ώρα (Εθνική Πρόταση)

2 Στάδιο: Πλήρεις Προτάσεις
30 Απριλίου 2024, ώρα 13:00 CET (Διεθνική Πρόταση)
9 Μαΐου 2024, 13.00 τοπική ώρα (Εθνική Πρόταση)

EP_DUT-0923_Call_EL

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1 750 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μέχρι 30%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επιμελητήρια
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Νομικές Οντότητες
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σημειώσεις για δικαιούχους

Κατηγορία Επωφελούμενων: Ιδιωτικοί Φορείς · Επιχειρήσεις · Ερευνητές / Ερευνητικά Κέντρα / Οργανισμοί · Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης · Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί · Επιμελητήρια · Συνδικαλιστικές Οργανώσεις · Κεντρική Κυβέρνηση · Ημικρατικοί Οργανισμοί · Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/09/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

09/05/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://iris.research.org.cy/#!/calls

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης