Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

CONCEPT/0722

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα Πρόσκληση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» κάτω από την Προτεραιότητα 1: «Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία» και τον Ειδικό Στόχο (1i): «Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ικανότητας για έρευνα και καινοτομία και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών».

Μέσω του Προγράμματος αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Καθώς το Πρόγραμμα εντάσσεται στον Πυλώνα Ι «Έξυπνη Ανάπτυξη», τα έργα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε ένα εκ των επιλεγμένων Τομέων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 • Ενέργεια,
 • Τουρισμός,
 • Μεταφορές-Ναυτιλία,
 • Γεωργία-Τρόφιμα,
 • Δομημένο Περιβάλλον-Κατασκευές, και
 • Υγεία

και/ή σε ένα εκ των Οριζόντιων Τομέων Προτεραιότητας:

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και
 • Αειφορία-Περιβάλλον

Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας. Τα έργα πρέπει να περιλαμβάνονται στα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 3-4 (TRL 3-4) σύμφωνα με τους συναφείς ορισμούς που έχει υιοθετήσει η ΕΕ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€700.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το 50% του Συνολικού Προϋπολογισμού Πρόσκλησης, κατ’ ελάχιστον, θα κατανεμηθεί σε Έργα με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση, εφόσον υπάρχουν προτάσεις, οι οποίες έχουν κριθεί επιλέξιμες κατά την επιστημονική αξιολόγηση.

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: €40.000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Ανάδοχος Φορέας μπορεί να είναι Οργανισμός Έρευνας, Επιχείρηση (Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2)) ή Άλλος Φορέας. Επιτρέπεται η συμμετοχή Συνεργαζόμενων Φορέων (Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις ή Άλλοι Φορείς). Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Ερευνητικών Φορέων του Εξωτερικού

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

07/07/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

07/10/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 000