Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy (SBEP)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

EP / SBEP / 0223

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Sustainable Blue Economy (SBEP)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Sustainable Blue Economy (SBEP)», στοχεύει στην ενθάρρυνση προϊόντων και άλλων φορέων από την Κύπρο να συμμετάσχουν σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξη σε θέματα μπλε οικονομίας.

Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με τους φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχή τους σε διεθνή ερευνητικά έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 

1o Στάδιο: Προκαταρκτικές Προτάσεις

14 Απριλίου 2023, ώρα 15:00 (CET)

2o Στάδιο: Πλήρεις Προτάσεις

13 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00 (CET)

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις» προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των φορέων από την Κύπρο σε διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας σε τομείς και θεματικές περιοχές μεγάλης σημαντικότητας για την χώρα. Παράλληλα προωθεί την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου με φορείς από άλλες χώρες μέσω της συμμετοχής τους στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η χώρα.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις είναι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ, οι εθνικές αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας δεσμεύονται από κοινού να στηρίξουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Οι συμπράξεις θα:

 • αντιμετωπίσουν τις σύνθετες προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», όπως είναι η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια κοινωνία και μια οικονομία κλιματικά ουδέτερες και κυκλικές,
 • στηρίξουν την επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή», «Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων» και «Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»
 • βασίζονται στον αντίκτυπο με την ανάπτυξη ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων Ε&Κ, από την ιδέα έως την επίδειξη και την επικύρωση, και έως τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν την υιοθέτηση από την αγορά, την κανονιστική και την κοινωνική υιοθέτηση, και
 • συμβάλουν σε έναν ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), με την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών, τη δημιουργία κρίσιμης κλίμακας επενδύσεων και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Sustainable Blue Economy (SBEP)», αποτελεί μία ευρωπαϊκή σύμπραξη, που αποτελείται από 60 συνεργάτες από 25 χώρες, για τη διαχείριση ενός Κοινού Προγράμματος έρευνας και καινοτομίας. Το όραμα του SBEP είναι να σχεδιάσει, να κατευθύνει και να υποστηρίξει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση σε μια αναγεννητική, ανθεκτική και βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Το SBEP έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στον μετασχηματισμό που απαιτείται προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη, παραγωγική και ανταγωνιστική γαλάζια οικονομία έως το 2030, δημιουργώντας και υποστηρίζοντας παράλληλα τις συνθήκες για έναν υγιή ωκεανό για τους ανθρώπους έως το 2050.

Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες 5 θεματικές προτεραιότητες:

 • Planning and managing sea uses at the regional level
 • Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy
 • Climate-neutral, environmentally sustainable and resource-efficient blue food and feed
 • Green transition of Blue Food production
 • Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at EU sea-basin scale and the Atlantic Ocean

Προτεραιότητα: Ανταγωνιστική, Έξυπνη και Ψηφιακή Οικονομία

Στόχος Πολιτικής: Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Είδος Έργου: Σχέδιο Χορηγιών

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την πρόσκληση: Παγκύπρια

Περισσότερες πληροφορίες:

EP_SBEP-0223_Call_EL

EP_SBEP-0223_Call_EN

Final version SBEP CALL TEXT

ANNEX D_Pre-Proposal form_VF

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2 000 000. Ο Προϋπολογισμός καλύπτει όλα τα modules της Πρόσκλησης.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

60%

€ 250 000 (Για το κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας)

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Σημειώσεις για δικαιούχους

Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για το διεθνές Δίκτυο Συνεργασίας, καθορίζονται στην σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2023 της Σύμπραξης «Sustainable Blue Economy (SBEP)».

Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) μπορεί να είναι να είναι Επιχείρηση, Οργανισμός Έρευνας, ή Άλλος Φορέας.

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (του κυπριακού Δικτύου) έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς.

Η συμμετοχή Μεγάλης Επιχείρησης επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι στο κυπριακό δίκτυο συνεργασίας συμμετέχει τουλάχιστο μία Μικρό-Μεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ).

Ο αριθμός των φορέων που απαρτίζουν το κυπριακό Δίκτυο σε μία Πρόταση μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως τρεις (1-3).

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/02/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/09/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Τηλέφωνο: +35722205000

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/03/2023-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης