Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU-CY) Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Περιγραφή Προγράμματος

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ: Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερία, Ισότητας και Ανάπτυξης

Η Κυπριακή Δημοκρατία, για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, εξασφάλισε από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια συνολικού ύψους €968 εκ. τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονται σε περίπου €1.5 δις. Η αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων γίνεται στη βάση πολυετών στρατηγικών εγγράφων, τα οποία καταρτίζονται από το κάθε κράτος-μέλος και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγραμματικά έγγραφα είναι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και τα Προγράμματα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 11, και το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ, του Κανονισμού (EE) 2021/1060 για τον καθορισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και αποτελεί το γενικό στρατηγικό έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο παρουσιάζονται οι στόχοι πολιτικής στους οποίους θα επικεντρωθεί η αξιοποίηση των πόρων. Η ΣΕΣ αναπτύσσεται και εξειδικεύεται μέσα από τα Προγράμματα, τα οποία αναλύουν τη στρατηγική, τις ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τις επί μέρους κατηγορίες παρέμβασης.

Η Κύπρος, έχει επιλέξει να υποβάλει τη ΣΕΣ μαζί με το Πρόγραμμα τω Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021 -2027», είναι ένα πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027:

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+)
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ)
Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

2 η Πρόσκληση

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες των Βρετανικών Βάσεων

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών που αντιστοιχούν σε μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 60%.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων για κάλυψη επενδύσεων που αφορούν αποκλειστικά την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων.
 • Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
 • Η αίτηση για την έκδοση της αρχικής τους πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
 • Να μην ανήκουν / να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020, από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες ζητείται χορηγία.

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες.

Στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, δύναται να υποβληθεί μία ενιαία αίτηση για ολόκληρη την οικοδομή. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, μέσω του εξουσιοδοτημένου της εκπροσώπου, η οποία θα πρέπει να ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Η πολυκατοικία θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από πέντε ή περισσότερες κτιριακές μονάδες. Νοείται ότι επιλέξιμες θα είναι μόνο οι δράσεις που αφορούν τις μονάδες της πολυκατοικίας με οικιστική χρήση.

Οι επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονται από το Σχέδιο είναι οι ακόλουθες:

Μέρος Α΄- Οικοδομικές Εργασίες
Α1. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφές, πυλωτές, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των οριζόντιων δομικών στοιχείων της κατοικίας δεν θα ξεπερνά το 0,40 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Α2. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων της φέρουσας κατασκευής της κατοικίας δεν θα ξεπερνά το 0,40 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Α3. Αντικατάσταση κουφωμάτων που περιλαμβάνονται στο κέλυφτηςτης κατοικίας, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωτηςων της κατοικίας δεν θα ξεπερνά το 2,25 W/m2K μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης. Νοείται ότι το κάθε νέο κούφωμα που αντικαθιστά παλαιό, θα πρέπει να έχει συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο ή ίσο με 2,90 W/m2K για να κριθεί επιλέξιμο.
Α4. Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης που αφορά τα κουφώματα.

Μέρος Β΄- Τεχνικά Συστήματα
Β1. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για παραγωγή ζεστού νερού.
Β2. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου υψηλής ενεργειακής απόδοσης με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου 12kW.
Β3. Αγορά και εγκατάσταση ή αντικατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας θερμότητας ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου.
Β4. Αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος δυναμικότητας μέχρι 10kW, το οποίο θα λειτουργεί με τη μέθοδο Net-Billing.
Β5. Μπαταρίες για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα δυναμικότητας μέχρι 4kWh.
Β6. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου.

Μέρος Γ΄- Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών
Γ1. Δαπάνες Υπηρεσιών

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

ΤΥΠΟΣ Α: Μέχρι € 32 000
ΤΥΠΟΣ Β: Μέχρι € 24 000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλους τους τύπους επενδύσεων, το ύψος της χορηγίας καθορίζεται με απλοποιημένη διαδικασία κόστους, ανάλογα με τις επενδύσεις που υλοποιούνται.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά Πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων και δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα και το οποίο προβαίνει σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενης οικίας που βρίσκεται εντός των Βρετανικών Βάσεων. Δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, να επιχορηγηθούν νομικά πρόσωπα ή/και επενδύσεις που γίνονται προς όφελος νομικών προσώπων.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών που αποτελούνται από πέντε ή περισσότερες μονάδες, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, μέσω του εξουσιοδοτημένους της εκπροσώπου, η οποία θα πρέπει να ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Οι μονάδες της πολυκατοικίας που δεν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπόψην για σκοπούς χορηγίας.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/05/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/12/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Άτομα Επικοινωνίας:
Χριστίνα Χατζηκουμή
Μηχανολόγος Μηχανικός / Τεχνική Επιθεωρήτρια
Τηλέφωνο:+357 22867297
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cchatzikoumi@meci.gov.cy

Πάμπος Χαραλάμπους
Βοηθός Γραφείου Α’
Τηλέφωνο:+357 22867190
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pacharalambous@papd.mof.gov.cy