Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα αφορούν προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στην Κύπρο:

Οι τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται συναποφασίζονται μεταξύ της ΕΕ και της Κύπρου και η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται στην Κύπρο με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόνα, οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση σε αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κύπρου, ανάλογα με το Πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι, για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), οι τομείς προτεραιότητας συναποφασίζονται μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΕΕ. Για κάθε Πρόγραμμα συνεργασίας υπάρχει μια (κοινή) Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) η οποία εδρεύει σε μία από τις χώρες που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων εκδίδονται από τις ΔΑ των Προγραμμάτων.

 

 

 
  Πρόγραμμα / Ταμείο Ανοικτές Κλειστές Μελλοντικές
«Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 2 - -
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2 39 -
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 5 79 -
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ) 1 19 -
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ - 6 -
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ - 9 -

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.