Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα συχγρηματοδοτούμενα προγράμματα – σχέδια που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα συχγρηματοδοτούμενα προγράμματα – σχέδια που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (PRIMA)» P2P/PRIMA/0123

  Κλειστή

  Κωδικός: 27537 | Κωδικός Ταυτοποίησης: P2P/PRIMA/0123 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/03/2023

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) η οποία αποτελεί μία από τις οριζόντιες προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy).

  Η Κύπρος, μέσω του ΙδΕΚ, συμμετέχει σε μία σειρά από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού, Σχέδια ERANET COFUND και Προγράμματα κάτω από το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες αποσκοπούν στο συντονισμό της χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας και στη θέσπιση ερευνητικών προτεραιοτήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση Κοινών Ερευνητικών Προγραμμάτων.

  Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανακοίνωσης των Διεθνικών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών που συμμετέχει το ΙδΕΚ των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με τους τομείς προτεραιότητας της S3Cy.