Interreg Euro-Med – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περίληψη

Στόχος του Προγράμματος Interreg Euro-Med είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια με το πρόγραμμα Interreg MED της προηγούμενης περιόδου 2014-2020. Σε αυτήν την περίοδο, 2021-2027, καλύπτει 69 περιφέρειες 10 χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) καθώς και 4 υποψήφιες χώρες IPA (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία).

Έχει καθορίσει προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους:

1.1: Εδραίωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας

2.4: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

2.6: Υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

2.7: Ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας

Περιγραφή Προγράμματος

Με βάση την εμπειρία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020-Πρόγραμμα Interreg Med, το Interreg Euro-Med είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο. Σε αυτήν την περίοδο καλύπτει 69 περιφέρειες 10 χωρών της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Ισπανία) καθώς και 4 υποψήφιες χώρες IPA (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία). Η επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή εκτείνεται περίπου στο 25% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύει περισσότερα από 140 εκατομμύρια άτομα (συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών εταίρων).

Σύμφωνα με την εστίαση της ΕΕ στους στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα, το Περιβάλλον είναι το κύριο θέμα του προγράμματος Interreg Euro-Med, διασφαλίζοντας τη συνέχεια με το πρόγραμμα Interreg MED της περιόδου 2014-2020. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την Εδαφική Ατζέντα 2030.

Το Πρόγραμμα έχει επιλέξει μια στρατηγική προσέγγιση γύρω από 4 επιχειρησιακές αποστολές που συμβάλλουν στην επίτευξη του συνολικού στόχου που έχει καθοριστεί:

Αποστολή 1: Ενίσχυση μιας καινοτόμου βιώσιμης οικονομίας

Αποστολή 2: Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της κληρονομιάς

Αποστολή 3: Προώθηση του πράσινου τρόπου ζωής

Αποστολή 4: Ενίσχυση του αειφόρου τουρισμού

Το Πρόγραμμα είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΤΠΑ. ‘Εχει καθορίσει προτεραιότητες και συγκεκριμένους στόχους που εντάσσονται στις 4 αποστολές:

1.1: Εδραίωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας

2.4: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

2.6: Υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας

2.7: Ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας

Οι στόχοι 1.1 και 2.6 ταιριάζουν στην αποστολή Ενίσχυση μιας καινοτόμου βιώσιμης οικονομίας

Οι στόχοι 2.4 και 2.7 ταιριάζουν στην αποστολή Προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και Κληρονομία

Ο στόχος 2.4 ταιριάζει στην αποστολή Προώθηση πράσινων ζωνών

Όλοι οι στόχοι μπορούν να ενταχθούν στην αποστολή Ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού, ανάλογα με την εστίασή τους.

Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί και ο Ειδικός Στόχος Interreg 1: Καλύτερη διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, τα θεματικά θέματα με διαφορετικά επίπεδα πολιτικών θα συντονιστούν καλύτερα και θα αυξηθεί η θεσμική ικανότητα των μεσογειακών αρχών στη μετασχηματιστική δημόσια πολιτική, διακυβέρνηση και συνεργασία. Ο συντονισμός μεταξύ πολυεπίπεδων φορέων, προγραμμάτων, στρατηγικών και πρωτοβουλιών θα ενισχυθεί.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 294 εκατομμύρια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Interreg Euro-MED Programme - 4th Call for proposals targeted to Test or Transfer thematic projects

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33026 | Κωδικός Ταυτοποίησης: 4th Call for proposals | Όνομα Προγράμματος: Interreg Euro-Med – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/06/2024

  Στόχος του Προγράμματος Interreg Euro-Med είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, διασφαλίζοντας τη συνέχεια με το πρόγραμμα Interreg MED της προηγούμενης περιόδου 2014-2020.

  Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις πιο κάτω προτεραιότητες, οι οποίες υλοποιούνται μέσω των θεματικών έργων:

  • Smarter Mediterranean
  • Greener Mediterranean

  Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να διασφαλιστούν συγκεκριμένες και διαχειρίσιμες λύσεις, το Πρόγραμμα προσδιόρισε 4 αποστολές:

  • Αποστολή 1: Ενίσχυση μιας καινοτόμου βιώσιμης οικονομίας
  • Αποστολή 2: Προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της κληρονομιάς
  • Αποστολή 3: Προώθηση πράσινων χώρων διαβίωσης
  • Αποστολή 4: Ενίσχυση του αειφόρου τουρισμού

 • Thematic Projects (Study, Test, Transfer Projects)

  Κλειστή

  Κωδικός: 22578 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EURO-MED02 | Όνομα Προγράμματος: Interreg Euro-Med – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2022

  Στόχος του προγράμματος Interreg Euro-MED είναι η υποστήριξη της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία. Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις πιο κάτω προτεραιότητες, οι οποίες υλοποιούνται μέσω των θεματικών έργων:

  • Μια πιο έξυπνη Μεσόγειος
  • Μια πιο πράσινη Μεσόγειος

  Οι πιο πάνω προτεραιότητες περιλαμβάνουν τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τις 4 αποστολές του Προγράμματος:

  • Eνίσχυση μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας
  • Προστασία, Αποκατάσταση και Αποτίμηση του φυσικού περιβάλλοντος και κληρονομιάς
  • Προώθηση Πράσινων περιοχών διαβίωσης
  • Ενίσχυση Βιώσιμου Τουρισμού

  Κάθε αποστολή λειτουργεί ως ένα χαρτοφυλάκιο δράσεων για θεματικά θέματα εντός των Προτεραιοτήτων και σχετικών Ειδικών Στόχων του Προγράμματος. Τα θεματικά έργα χωρίζονται σε: έργα μελέτης, δοκιμαστικά έργα και σε έργα μεταφοράς.

 • Governance projects: Thematic Community and Institutional Dialogue projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 20036 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EURO-MED01 | Όνομα Προγράμματος: Interreg Euro-Med – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022

  Το Πρόγραμμα Interreg Euro-Med έχει προκηρύξει πρόσκληση υποβολής  προτάσεων που να υποστηρίζουν ένα καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων πολιτικών για την προσέγγιση θεματικών θεμάτων και για την αύξηση της θεσμικής ικανότητας των μεσογειακών αρχών να συμμετέχουν σε μετασχηματιστική δημόσια πολιτική, διακυβέρνηση και συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα υπάρχουν δύο είδη έργων: Thematic Community Project (TCP) και Institutional Dialogue Project (IDP). Κάθε στρατηγική αποστολή του Προγράμματος και όλα τα θεματικά έργα που συνεισφέρουν στην κάθε στρατηγική αποστολή θα υποστηρίζονται από ένα έργο Thematic Community και ένα έργο Institutional Dialogue.