Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interrreg VI-A Ελλάδα- Κύπρος 2021-2027 είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση δράσεων μεταξύ φορέων από την Κρήτη, το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο και την Κύπρο.

Το Πρόγραμμα θα συμβάλει σε μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη, σε μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη καθώς και στη μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ευρώπη, αποτελώντας έτσι έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο συντηρητισμός ως βασικό και κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής παρέμβασης, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει το σύνολο της περιοχής παρέμβασης. Μέσα από τη συνεργασία οι χώρες προσπαθούν να δώσουν απάντηση στις κοινές επενδυτικές τους ανάγκες που εκτείνονται σε πλήθος τομέων της οικονομίας (ενδεικτικά: έρευνα και ανάπτυξη, ενέργεια, επιχειρηματικότητα, υγεία, μεταφορές, βιωσιμότητα, κυκλική οικονομία) αλλά και να απαντήσουν σε κοινά προβλήματα, όπως αυτά προκύπτουν σε τομείς όπως ο τουρισμός και η μετανάστευση.

Ως εκ τούτου, και μετά από σχετική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της αποτελεσματικότερης ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 57.489.019

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πολιτισμός
 • Τουρισμός
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096, Λευκωσία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dggrowth@mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.dggrowth.mof.gov.cy

Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλέφωνο: +30 2310 469 626
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: jts_grcy@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Interreg 2021-2027
Διεύθυνση:  Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: interreg@mou.gr

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος: 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

  Κλειστή

  Κωδικός: 31512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Interreg VI-A Greece-Cyprus 2021-2027 / 1st call | Όνομα Προγράμματος: Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2024

  Η 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων στοχεύει στην επιλογή διασυνοριακών έργων υψηλής ποιότητας, στα οποία θα συνεργάζονται φορείς με σκοπό να βρουν κοινές λύσεις σε τομείς όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια, η πρόληψη των κινδύνων και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθώς και η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας.