Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 6. RePowerEU

Περίληψη

Το κεφάλαιο REPowerEU αντιμετωπίζει την πρόκληση της μείωσης της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Οι στόχοι της συνιστώσας είναι να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση της Κύπρου από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα γενικά. Το νέο κεφάλαιο RePowerEU συμβάλλει στην επίτευξη των υποχρεώσεων και των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Κύπρου που έχουν τεθεί για το 2030, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Για να περιορίσει την ενεργειακή της εξάρτηση, η Κύπρος θα επενδύσει περαιτέρω σε βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια και τις οδικές μεταφορές και θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο REPowerEU αφορούν τις περισσότερες πτυχές των πρόσφατων ανά χώρα συστάσεων στον τομέα της ενέργειας, καθώς θα ενθαρρύνουν την έρευνα και την καινοτομία στους τομείς της πράσινης μετάβασης και παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, θα προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα επιταχύνουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα κτήρια στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα ενισχύσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων και θα προωθήσουν την ευρεία χρήση Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Η εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει διασυνοριακή και πολυεθνική διάσταση, διότι συμβάλλει στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ στο σύνολό της.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Ενέργεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες (2024-2025)

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33069 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 6. RePowerEU | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2025

  Το Σχέδιο αποσκοπεί

  1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
  2. στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας,
  3. στη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, και στην επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε,
  4. στην υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

 • Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο – 3η προκήρυξη Φεβρουάριος 2024

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 32995 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C2.2I3, C6.1I4 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 6. RePowerEU | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/10/2024

  Σκοπός του Σχεδίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), είναι η προώθηση οχημάτων με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές CO2 καθώς και εναλλακτικών τρόπων διακίνησης, πέραν της διακίνησης με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και συγκεκριμένα, τη μείωση των εκπομπών CO2 και των αέριων ρύπων.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

  Κλειστή

  Κωδικός: 32018 | Κωδικός Ταυτοποίησης: CODEVELOP-REPowerEU/1223 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 6. RePowerEU | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/02/2024

  Το Πρόγραμμα «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» στοχεύει στην ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό προκλήσεων και τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών έργων συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων η από κοινού χρήση πόρων και υποδομών και η κινητικότητα του προσωπικού, με σκοπό να καταστεί δυνατή η μεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή γνώσεων.

  Απώτερος στόχος η πραγματική διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την βιομηχανία και η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας προς αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων, συντείνοντας με αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.

 • Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις - Ενέργεια» - ENTERPRISES/ENERGY/1123

  Κλειστή

  Κωδικός: 31781 | Κωδικός Ταυτοποίησης: C6.1I7 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 6. RePowerEU | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/01/2024

  Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» και η εν λόγω Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Ενέργεια στοχεύουν στην εμπλοκή των κυπριακών επιχειρήσεων σε ερευνητικές δραστηριότητες για ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στην παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες λύσεις θα μπορούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αν κριθεί χρήσιμο, να τύχουν αξιοποίησης από οργανισμούς παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.