Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 4. Προς μια ψηφιακή εποχή

Περίληψη

Ο τέταρτος Άξονας Πολιτικής έχει στόχο να γεφυρώσει τις διαφορές και να διασφαλίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, χωρίς αποκλεισμούς και μέσω επαρκούς πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους τους πολίτες. Αυτό θα επιτευχθεί με την εξασφάλιση κάλυψης κινητής τηλεφωνίας 5G και δικτύου οπτικών ινών για το 100% του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας 5G κατά μήκος των κύριων «terrestrial corridors» και της καθολικής και προσιτής πρόσβασης στη συνδεσιμότητα Gigabit σε όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ο άξονας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου, προωθώντας ένα νέο οικονομικό μοντέλο με όραμα για μία δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και τις ψηφιακές και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Σε συνδυασμό με μία σειρά δράσεων στους υπόλοιπους άξονες πολιτικής, οι οποίες επίσης συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, το Σχέδιο διαθέτει συνολικά πέραν των €280 εκ για την ψηφιακή μετάβαση, ποσό που αντιστοιχεί στο 23% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 89.4 εκ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Σχέδιο Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 31516 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Μέτρο C4.1I2 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 4. Προς μια ψηφιακή εποχή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2024

  Το «Σχέδιο Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας», με Δικαιούχους όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (φυσικά πρόσωπα) αφορά την  βελτίωση της εσωτερικής υποδομής σύνδεσης των κτιρίων στην Κύπρο και την ενθάρρυνση του πληθυσμού της χώρας ούτως ώστε να συνδεθεί σε ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω της μείωσης του σχετικού κόστους των υπηρεσιών αυτών.  Βασικός στόχος του εν λόγω Σχεδίου είναι η αύξηση της ζήτησης για υπέρ υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της Αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων, ένας στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025.

 • Σχέδιο Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας - Προκήρυξη 2023 (Μέτρο C4.1I2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 27151 | Κωδικός Ταυτοποίησης: Μέτρο C4.1I2 | Όνομα Προγράμματος: Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 4. Προς μια ψηφιακή εποχή | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/09/2023

  Το «Σχέδιο Επιχορήγησης Συνδεσιμότητας», με Δικαιούχους πολίτες (φυσικά πρόσωπα) που διαμένουν σε επιλεγμένες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά την  βελτίωση της εσωτερικής υποδομής σύνδεσης των κτιρίων στην Κύπρο και την ενθάρρυνση του πληθυσμού της χώρας ούτως ώστε να συνδεθεί σε ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω της μείωσης του σχετικού κόστους των υπηρεσιών αυτών.  Βασικός στόχος του εν λόγω Σχεδίου είναι η αύξηση της ζήτησης για υπέρ υψηλής ταχύτητας συνδέσεις, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της αγοράς για επενδύσεις σε δίκτυα υπέρ υψηλών ταχυτήτων, ένας στόχος που συνάδει απόλυτα με το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025.

  Ημερομηνία Λήξης υποβολής: 30/09/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €3.5 εκατ.