Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι υπηρεσίες μου προσφέρει η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών;

Η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔ Ανάπτυξης), Υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη, επιχείρηση ή οργανισμό να εντοπίσουν και να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη ευκαιρία χρηματοδότησης, είτε από ευρωπαϊκούς ή και από εθνικούς πόρους, ώστε να υλοποιήσουν ένα έργο, μια ιδέα ή μια πρότασή τους. Λειτουργεί ως ένα κεντρικό σημείο παροχής πληροφόρησης για όλα τα είδη χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς, που στηρίζονται από τους πιο πάνω πόρους.

Η Πύλη παρέχει ενημέρωση για εθνικά, συγχρηματοδοτούμενα και ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα και για εργαλεία χρηματοδότησης, καθώς και για ανοικτές ή μελλοντικές προσκλήσεις χρηματοδότησης σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος όπως Απασχόληση, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα, Περιβάλλον, Ενέργεια, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Έρευνα, Νεολαία, Αγροτική Ανάπτυξη κ.α. Μέσω της Πύλης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν εταίρους φορείς για συνεργασία στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων, όπου αυτό απαιτείται από τους όρους των αντίστοιχων προγραμμάτων/προσκλήσεων.

Παράλληλα, η Πύλη θα σας οδηγήσει στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες, όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα για τα προγράμματα/προσκλήσεις που σας ενδιαφέρουν και θα εντοπίσετε τα κατάλληλα σημεία επαφής τα οποία θα μπορούν να σας δώσουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες και καθοδήγηση για συμμετοχή στην κάθε πρόσκληση.

2. Πώς μπορεί να με βοηθήσει η ΓΔ Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την Πύλη Ενημέρωσης;

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Ανάπτυξης) λειτουργεί ως ένα Κεντρικό και Πρώτο Σημείο Επαφής για την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε ότι αφορά ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Κύπρο. Ομάδα λειτουργών της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΓΔ Ανάπτυξης έχει αναλάβει τόσο τη διαχείριση της Πύλης, με συστηματική επικαιροποίηση της πληροφόρησης που παρέχεται μέσω αυτής, ενώ ανταποκρίνεται πρόσθετα σε σχετικά ερωτήματα που τίθενται από ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς τόσο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ.: 22 894278), όσο και μέσω της αποστολής μηνύματος μέσω της σελίδας Επικοινωνία της Πύλης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη ΓΔ Ανάπτυξης σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Εθνικών Σημείων Επαφής / Διαχειριστικών Αρχών που είναι αρμόδια/ες για τα επιμέρους Χρηματοδοτικά Προγράμματα. Αναλυτικότερη πληροφόρηση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορεί να δοθεί από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες παραπέμπονται οι ενδιαφερόμενοι. Στην Πύλη καταγράφονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τόσο των αρμόδιων εθνικών αρχών στην Κύπρο όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Γραμματείας στις περιπτώσεις ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και εδαφικής συνεργασίας ανάλογα.

Σημειώνεται ότι, για τη συγκέντρωση του υλικού που προβάλλεται μέσω της Πύλης αξιοποιείται η πληροφόρηση που παρέχεται στις ιστοσελίδες των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Υπουργείων ή/και Υπηρεσιών, πέραν της πληροφόρησης που παρέχεται απευθείας από τις Διαχειριστικές Αρχές, ως επίσης και τα σημεία επαφής των διαφόρων Υπουργείων/Υπηρεσιών/Φορέων που είναι αρμόδια για τα επιμέρους προγράμματα.

3. Πώς μπορώ να λαμβάνω τακτική ενημέρωση μέσω της Πύλης (εγγραφή Μέλους);

Μέσω της Πύλης έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως Μέλος ώστε να ενημερώνεστε, μέσω εβδομαδιαίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email alerts), για προγράμματα ή προσκλήσεις που καταχωρούνται στην Πύλη, στους τομείς που σας ενδιαφέρουν όπως θα τους έχετε υποδείξετε κατά την εγγραφή σας. Για να εγγραφείτε ως Μέλος πατήστε το σύνδεσμο «Εγγραφή» που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τους τομείς / θεματικές κατηγορίες για τις οποίες σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Αφού τα συμπληρώσετε και πατήσετε το κουμπί «Υποβολή» θα λάβετε αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα για επιβεβαίωση της εγγραφής σας και ακολούθως εβδομαδιαία ενημέρωση σε περίπτωση κάποιας καταχώρησης στις θεματικές που επιλέξατε.

Με την εγγραφή σας ως Μέλος θα ενημερώνεστε άμεσα για νέα προγράμματα, καθώς και νέες ή μελλοντικές προσκλήσεις στους τομείς που σας ενδιαφέρουν. Ως μέλος, θα μπορείτε επίσης να δηλώσετε ενδιαφέρον για εξεύρεση εταίρων και θα διευκολυνθείτε στην υποβολή κοινών προτάσεων για συνεργασία, κυρίως όταν αυτό απαιτείται από προσκλήσεις του ενδιαφέροντός σας.

4. Τι κάνω σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης μέλους στην Πύλη;
Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το σύνδεσμο «Πρόσβαση», που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας, χωρίς να συμπληρώσετε τα πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης». Ακολούθως πατήστε το σύνδεσμο «Ξέχασα τον κωδικό μου», καταχωρείστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και πατήστε υποβολή. Αυτόματα, θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας υποδεικνύει τον κωδικό πρόσβασης σας.
5. Τι εννοούμε με τον όρο «Πρόσκληση»;

Με τον όρο «Πρόσκληση» ή ευρύτερα «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων» εννοούμε το πλαίσιο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να διαμορφώσουν και να υποβάλουν μία ιδέα / πρόταση για χρηματοδότηση των έργων / επενδύσεων τους από κονδύλια της ΕΕ ή και εθνικούς πόρους, η υλοποίησή των οποίων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών αντίστοιχα, όπως αυτοί περιγράφονται στα σχετικά προγραμματικά έγγραφα.

Στην Πρόσκληση (ή σε ξεχωριστό Οδηγό που πιθανόν να τη συνοδεύει) περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαμόρφωση και υποβολή μίας πρότασης όπως ο σκοπός της χρηματοδότησης, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το χρονικό πλαίσιο, τυχόν απαιτήσεις συνεργασίας, η διαδικασία υποβολής κοκ. Η επιτυχής υλοποίηση τόσο των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ όσο και των εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σωστό προγραμματισμό και διαχείριση των επιμέρους Προσκλήσεων των Προγραμμάτων αυτών από τις αρμόδιες Αρχές.

Στην Πύλη μπορείτε να εντοπίσετε τις Προσκλήσεις που σας ενδιαφέρουν είτε μέσω της χρήσης του εργαλείου Ευρετηρίου Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Προσκλήσεων (στο σημείο «Βρείτε την πρόσκληση που σας ενδιαφέρει») είτε ανατρέχοντας στο/α Πρόγραμμα/τα του ενδιαφέροντός σας.

6. Ποια η διαφορά μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών και των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων;

Τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες κατανομές πόρων στα κράτη μέλη. Τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ τα οποία προ-κατανέμονται στα κράτη μέλη καθώς και από εθνικούς πόρους, ενώ υλοποιούνται μέσα από εθνικά προγραμματικά έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στη βάση των προτεραιοτήτων των πολιτικών της ΕΕ αλλά και των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και προτεραιοτήτων που εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Στα Ανταγωνιστικά Προγράμματα οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων εκδίδονται και διαχειρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι / επιλέξιμοι φορείς υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έγκριση απευθείας στην Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους, οι οποίες αξιολογούνται σε ανταγωνιστική βάση με προτάσεις φορέων από όλα τα κράτη μέλη και επιλέγονται για χρηματοδότηση οι καλύτερες συγκριτικά. Συνήθως απαιτείται οι προτάσεις να έχουν διεθνικό χαρακτήρα, δηλαδή να ετοιμάζονται και να υποβάλλονται από κοινού μεταξύ εταίρων από περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται και να αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της επένδυσης / έργου.

Στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα η διαχείριση των προγραμμάτων και κατ’ επέκταση των σχετικών προσκλήσεων γίνεται από αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο, με δικαίωμα ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά κανόνα, οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση σε αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα της Κύπρου.

7. Ποια είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ και ποιος ο ρόλος τους;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) είναι σημαντικοί συνεργάτες στην αξιοποίηση/ υλοποίηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων από τα κράτη μέλη. Τα ΕΣΕ έχουν καθοριστικό ρόλο σε ότι αφορά την ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα, αλλά και την παροχή στήριξης, καθοδήγησης ή και εκπαίδευσης σε ότι αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε αυτά (π.χ. για την ετοιμασία προτάσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών, τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων, την υποβολή εκθέσεων κοκ). Ιδιαίτερα σημαντική, είναι η κατανόηση του ρόλου, των δικαιωμάτων αλλά και των ευθυνών και υποχρεώσεων που δημιουργούνται με τη συμμετοχή στα Ανταγωνιστικά Προγράμματα, και ακριβώς τα ΕΣΕ καλούνται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τα ΕΣΕ προβαίνουν κατά καιρούς στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προωθητικών δράσεων κοκ. Παράλληλα, παρέχουν συστηματική πληροφόρηση μέσω των ιστοσελίδων τους, όπου αυτές είναι διαθέσιμες, καθώς και εξατομικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατά περίπτωση. Στα πλαίσια αυτά, τα ΕΣΕ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες τους παρέχονται παραμένουν εμπιστευτικές.

Τα στοιχεία επαφής για όλα τα ΕΣΕ που λειτουργούν στην Κύπρο, καθώς και για τα αντίστοιχα Σημεία Επαφής της ΕΕ που αφορούν τα επιμέρους Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ είναι διαθέσιμα στην Πύλη Ενημέρωσης (πατήστε εδώ).

8. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση/πρόταση για χρηματοδότηση;
Οι επιλέξιμοι φορείς / δυνητικοί δικαιούχοι για χρηματοδότηση ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Αναλόγως του αντικειμένου της Πρόσκλησης, δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή και τα δύο, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, επιχειρήσεων ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ανέργων ή εργαζόμενων, κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών φορέων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών, οργανωμένων συνόλων κοκ.
9. Πότε η συνεργασία μεταξύ φορέων είναι απαραίτητη και πόσοι συνεργάτες απαιτούνται για συμμετοχή σε μία πρόσκληση / έργο;

Η απαίτηση για συνεργασία / συμμετοχή περισσότερων από ένα εταίρο στην ετοιμασία και υποβολή της πρότασης αφορά συνήθως τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα ή τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ο αριθμός (συνήθως ελάχιστος) των συνεργατών που καλούνται να λάβουν μέρος στην ίδια πρόταση, καθορίζεται στην αντίστοιχη Πρόσκληση.

Νοείται ότι, συνεργασίες μεταξύ φορέων για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μπορούν να αναπτυχθούν και σε περιπτώσεις που αυτό δεν απαιτείται από το αντίστοιχο Πρόγραμμα / Πρόσκληση, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνεται πρόνοια που να απαγορεύει σχετική συνεργασία.

10. Πώς βρίσκουμε τους απαιτούμενους συνεργάτες για ετοιμασία και υποβολή κοινής πρότασης;

Μπορείτε να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία με άλλους φορείς για υποβολή κοινής πρότασης, όπου αυτό απαιτείται από τους όρους των προγραμμάτων (π.χ. Ανταγωνιστικά Προγράμματα και Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία). Ο σύνδεσμος για εξεύρεση συνεργατών δίδεται συνήθως στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Βοήθεια για την εξεύρεση συνεργατών παρέχουν επίσης τα Εθνικά Σημεία Επαφής των επιμέρους Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, καθώς και τα αντίστοιχα σημεία επαφής άλλων κρατών, ενώ σχετική καθοδήγηση παρέχουν και τα μέλη του Δικτύου Enterprise Europe Network (π.χ. ΕΕΝ Κύπρου).

11. Έχω ή προτίθεμαι να ανοίξω καινούρια επιχείρηση. Πού μπορώ να αποταθώ και τι είδους χρηματοδότηση μπορώ να βρω;

Τα Σχέδια Χορηγιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (νέες επιχειρήσεις) βρίσκονται, κατά κύριο λόγο, υπό τη διαχείριση του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΕΕΒΤ), είτε αυτά στηρίζονται από εθνικούς ή και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Μέσα από την Πύλη μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα (ανοικτά) ή και άμεσα μελλοντικά Σχέδια που προτίθεται να εξαγγείλει το Υπουργείο ΕΕΒΤ, είτε στην Κατηγορία «Εθνικά Σχέδια Κινήτρων / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ή στην κατηγορία «Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ / ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»». Στη 2η κατηγορία εμπίπτουν και τα δύο δημοφιλέστερα σχέδια για νέες επιχειρήσεις, αυτά της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Για την περίοδο 2014-2020 έχουν ήδη εξαγγελθεί 2 προσκλήσεις (Φεβ 2015, Δεκ 2017) για τα εν λόγω Σχέδια, για τις οποίες η περίοδος υποβολής προτάσεων έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση διαθέσιμου προϋπολογισμού / εξοικονομήσεων, ενδέχεται να προκηρυχθεί και 3η πρόσκληση πριν το τέλος του 2020. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς στο Υπουργείο ΕΕΒΤ (τηλ.: 22 867194, 22 867317, 22 867178, 22 867156)

Πέραν των Σχεδίων Χορηγιών, μία εναλλακτική μορφή (επιστρεπτέας) στήριξης για τις επιχειρήσεις αποτελούν τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου. Τα εν λόγω δάνεια διατίθενται μέσω της Τράπεζας Κύπρου και της Ancoria Bank, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων μπορείτε να βρείτε στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία / Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο / Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)» της Πύλης Ενημέρωσης.

Για να λαμβάνετε άμεσα και έγκαιρα ενημέρωση (σε εβδομαδιαία βάση) σχετικά με τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, μπορείτε να εγγραφείτε ως Μέλη στην Πύλη Ενημέρωσης (βλ. ερώτηση για εγγραφή Μέλους) υποδεικνύοντας ως θεματική κατηγορία που σας ενδιαφέρει, την κατηγορία «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα» και τυχόν άλλες θεματικές κατηγορίες σχετικές με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα ή ενδιαφέρον.

12. Ενδιαφέρομαι για χρηματοδότηση επένδυσης (μη γεωργικής δραστηριότητας) σε αγροτική περιοχή / ύπαιθρο / μη αστική κοινότητα. Τι υπάρχει και που μπορώ να απευθυνθώ;
Η τοπική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές αφορά, κατά κύριο λόγο, αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ) και προωθείται κυρίως στα πλαίσια του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα του Μέτρου 19 – LEADER.
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δύναται να αφορά στη στήριξη της δημιουργίας ή εκσυγχρονισμού τουριστικών / αγροτουριστικών καταλυμάτων, χώρων εστίασης, καταστημάτων λιανικής πώλησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, άλλων υποδομών παραγωγής, προώθησης ή και εμπορίας προϊόντων / ειδών παραδοσιακής τέχνης, καθώς και άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό, τη νεολαία, την παράδοση, τα τοπικά προϊόντα, την ψυχαγωγία κλπ.
Αρμόδιες για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του LEADER, είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που έχουν οριστεί κατά επαρχία:
  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας-Αμμοχώστου Λτδ (ΑΝΕΤΕΛ)

ιστοσελίδα: http://www.anetel.com,τηλ.: 24 815280, email: ebalamou@anetel.com , info@anetel.com

  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού Λτδ (ΑΝΕΛΕΜ)

ιστοσελίδα: http://www.anelem.com/anelem-home/, τηλ.: 25 760111, email: anelem@cytanet.com.cy

  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ» (ΑΝΕΤΠΑ)

ιστοσελίδα: www.anetpa.com.cy, τηλ.: 26 933455, 96 657368, email: anetpa@cytanet.com.cy, m.ioannou@yahoo.com

  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Λτδ» (ΑΝΕΤ)
ιστοσελίδα: www.anetroodos.org, τηλ.: 22 952043, email: info.anet@anetroodos.com, petros.anet@cytanet.com.cy
Συντονιστική Δημόσια Αρχή – Τμήμα Γεωργίας / Ομάδα LEADER, Υπουργείο ΓΑΑΠ (τηλ.: 22 878106, 22 878159, 22 878104)