ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - 2η Προκήρυξη


Κατηγορία Προγράμματος

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την Πρωτοβουλία ...

Όνομα Υποπρογράμματος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και αποτελεί ένα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας - 2η Προκήρυξη

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020. 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στον Οδηγό του Σχεδίου (βλ. ιστοσελίδα πρόσκλησης πιο κάτω), αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται απο την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη". 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια - Ανέγερση, Κτίρια - Ανακαίνιση/Διαμόρφωση χώρων,
 • Κατάρτιση,
 • Προβολή / Προώθηση,
 • Άλλες Δαπάνες,
 • Κεφάλαιο Κίνησης

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Συγχρηματοδοτούμενο απο την Κυπριακή Δημοκρατία (15%) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (85%) ως μη επιστρεπτέα χορηγία.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι

 • Άνεργοι
 • Εργαζόμενοι
 • Νέοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν φυσικά πρόσωπα, γυναίκες, που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές όπου ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και οι οποίες:

 • Εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 18 μέχρι 55 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν κλείσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους).
 • Είναι άνεργες ή μισθωτές κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η έναρξη επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενη ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%.
Διευκρινίζεται ότι φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο σε ένα εργοδότη με το σύστημα της «μίσθωσης υπηρεσιών» και υποχρεούνται να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενα, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

02/04/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας 

Βίκυ Τσαγγαρίδου Χ'Παύλου - Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ.: +357 22867194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected] 

Περσεφόνη Μάρκου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867317
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Αθηνά Ξανθοπούλου - Επιθεωρήτρια Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867178
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Σπύρος Προδρόμου - Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: +357 22867156
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit. ...
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.