Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Περίληψη

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου, αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

Οι προκηρύξεις των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και όλο το συνοδευτικό υλικό (προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, ενημερωτικοί οδηγοί, αιτήσεις) θα λαμβάνουν ευρεία δημοσιότητα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης (διαδίκτυο, ανακοινώσεις στον τύπο, ενημερωτικές συγκεντρώσεις, κλπ).

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, Ομάδες Παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά Τμήματα και άλλοι φορείς.

Το πλήρες κείμενο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι διαθέσιμο στην ειδική ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020, www.paa.gov.cy.

Διαχειριστική Αρχή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ 2014-2020. Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

Οργανισμός Πληρωμών

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενεργεί ως Αρχή Πληρωμής για το ΠΑΑ 2014-2020. Ο Οργανισμός Πληρωμών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών του ΠΑΑ 2014-2020.

Μονάδες Εφαρμογής

Για την διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν οριστεί ως Μονάδες Εφαρμογής οι ακόλουθες Υπηρεσίες:

 • Τμήμα Γεωργίας
 • Τμήμα Δασών
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε την τηλεοπτική διαφήμιση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα", που ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος για ενημέρωση του ευρύτερου κοινού).


Συνολικός Προϋπολογισμός

€243,300,000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Εμπόριο
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Φυσική και Πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών

Έναρξη Υποβολής

18/03/2016

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το Πρόγραμμα:
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σημείο Επικοινωνίας:
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
email: [email protected]
Τηλ.: +357 22408652 / +357 22408664
 
Συναρμόδιος Οργανισμός:
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
Ιστοσελίδα: www.capo.gov.cy
Τηλ.: + 357 77771999

Ιστοσελίδα

http://www.paa.gov.cyΠροσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (26 αποτελέσματα)


Καθεστώς 4.2 (Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3473 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2016

Το Kαθεστώς στοχεύει στην στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, του οίνου και του ...

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3524 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016

Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω κατηγορίες περιοχών: Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές, Περιαστικές περιοχές, Αγροτικές ...

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3528 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών ...

Μέτρο 6.1 «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3573 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016

Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού δυναμικού και απώτερος στόχος η δημιουργία και ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων από γεωργούς που θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα ως επικεφαλείς/ αρχηγοί γεωργικής ...

Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3575 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016

Το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά Καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 τόσο όσον αφορά στην χρηματοοικονομική του βαρύτητα, αφού ...

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3590 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2016

Το Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών της μέσω υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και για ...

Καθεστώς 3.1: "Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3669 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/01/2017

Το Καθεστώς 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Κύπρου 2014-2020. Το παρόν Καθεστώς καλύπτει δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης γεωργών και ομάδων γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα εν λόγω συστήματα ...

Καθεστώς 3.2: "Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά"

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3670 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Το Καθεστώς 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά», αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για προβολή και προώθηση των ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας. Ουσιαστικά το καθεστώς αποτελεί ένα ...

Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3591 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Το Καθεστώς στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της κοινωνίας για πολλαπλά οφέλη από τα δάση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Δράσεις: Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των ...

Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3931 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017

Το Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» συγχρηματοδοτεί δράσεις που εμπλουτίζουν τις γνώσεις, προσθέτοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από άλλες χώρες.

Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» για τις κοινότητες του Ακάμα

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4537 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2018

Το Μέτρο 7 στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών της, μέσω υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού και για αξιοποίηση όλων των πόρων της Κυπριακής υπαίθρου. Κύριο μέλημα του Μέτρου 7 ...

Καθεστώς 8.4 “Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων”

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5221 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2018

Το Καθεστώς στοχεύει στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση και δασώδεις εκτάσεις λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και στην επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης μέσω αναδασωτικών εργασιών στις καμένες περιοχές. Επιπλέον, αποτελεί κίνητρο και προσφέρει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και σε ιδιοκτήτες καμένων ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» / Α΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φάση Α: «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5216 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2018

Το Καθεστώς 16.1 αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας.   Στη Φάση Α, η οποία προηγείται, προβλέπεται η χρηματοδότηση της σύστασης ...

Μέτρο 19. LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» - Κοινότητες στην περιοχή Λεμεσού

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5254 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/05/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2018

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις ...

Μέτρο 19. LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2: Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες / Κοινότητες στην περιοχή Λάρνακας - Αμμοχώστου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5222 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2018

Ενισχύονται επενδύσεις που στοχεύουν στη στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, καταστημάτων λιανικής πώλησης που σχετίζονται με γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και άλλων εμπλουτιστικών δραστηριοτήτων που ...

Μέτρο 19. LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2 « Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» - για τις κοινότητες της περιοχής Τροόδους

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5264 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/10/2018

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επενδύσεων για δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Παράλληλα μέσα από τη δράση επιδιώκεται η ενίσχυση του εισοδήματος του γεωργικού νοικοκυριού καθώς επίσης και ο εμπλουτισμός του ...

Μέτρο LEADER, Καθεστώς 19.2, Δράση 19.2.2: "Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες" - Κοινότητες περιοχής Πάφου

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4024 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/12/2018

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση ...

Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5449 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/02/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/04/2019

Το Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» συγχρηματοδοτεί δράσεις που εμπλουτίζουν τις γνώσεις, προσθέτοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από άλλες χώρες.

Μέτρο 14 «Καλή Διαβίωση των ζώων – αιγοπροβάτων» Β΄ Προκήρυξη

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5514 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2019

Το Μέτρο στοχεύει να ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους ώστε να αναλάβουν υποχρεώσεις για την ευημερία και καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων στη μονάδα τους, που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΕΕ και τη συνήθη πρακτική, ...

Καθεστώς 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5513 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/06/2019

Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις πιο κάτω κατηγορίες περιοχών: Δευτερεύουσες Αστικές Περιοχές Περιαστικές περιοχές Αγροτικές ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» - Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φάση Α: «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5596 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2019

Το Καθεστώς 16.1, αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Η Β΄ προκήρυξη του Καθεστώτος 16.1 περιλαμβάνει δύο Φάσεις, τη Φάση Α και τη ...

Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5594 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2019

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος. Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι του Καθεστώτος 8.3 για προστασία των δασών ...

Καθεστώς 8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5595 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2019

Το Καθεστώς στοχεύει σε επενδύσεις που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της κοινωνίας για πολλαπλά οφέλη από τα δάση. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις Δράσεις: Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των ...

ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5697 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2019

Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για τη δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχέων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Στόχοι του Καθεστώτος είναι η ...

Μέτρο 19 - Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.3.2: «Δράσεις Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5583 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2019

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Καθεστώτος 19.2 – Δράση 19.2.3. ...

Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων»

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5790 Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποπρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2019 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2020

Το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά Καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, τόσο όσο αφορά στη χρηματοοικονομική του βαρύτητα, αφού ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.