ΚΛΕΙΣΤH

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)


Κατηγορία Προγράμματος

Χρηματοοικονομικά Εργαλεία

Όνομα Προγράμματος

Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο

Περιγραφή Προγράμματος

Για τη διάθεση των περισσοτέρων από τα εργαλεία που αναπτύσσονται με τη στήριξη εθνικών αλλά και, κυρίως, ευρωπαϊκών πόρων, απαιτείται η καταρχήν συμμετοχή εθνικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της παροχής χρηματοδοτικών προϊόντων επιμερισμού κινδύνου και συγκεκριμένα μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου ιδρύθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται από δάνειο ύψους €70 εκ. που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) βάσει συμφωνίας χρηματοδότησης (όπως αυτή τροποποιήθηκε το Μάιο του 2017). Το ποσό αυτό συμπληρώνεται με  ισόποσο  κεφάλαιο που συνεισφέρουν χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι φορείς / εμπορικές τράπεζες που συμμετέχουν στο ΤΕΚ και είναι συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου με συμμετοχή στο ΤΕΚ €60 εκ. και η Ancoria Bank Ltd με συμμετοχή €10 εκ.

Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο ΤΕΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας (€70 εκ.) και των εν λόγω τραπεζών το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο που αναμένεται να παραχωρηθεί προς τις κυπριακές επιχειρήσεις καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος του ΤΕΚ, ανέρχεται σε τουλάχιστον €140 εκ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) λειτουργεί ως διαχειριστής του ΤΕΚ εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει αμοιβαίας Συμφωνίας Εξουσιοδότησης. Η ΓΔ ΕΠΣΑ λειτουργεί ως σημείο επαφής και εποπτείας της υλοποίησης του ΤΕΚ ούτως ώστε να συνάδει με τη Συμφωνία Εξουσιοδότησης.

Το ΤΕΚ υλοποιείται σε συνεργασία με τις αναφερόμενες πιο πάνω εμπορικές τράπεζες που επιλέγηκαν με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω των οποίων παραχωρούνται τα δάνεια στις δικαιούχες ΜΜΕ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σε σχέση με το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και την περίοδο αποπληρωμής. Οι επιλεγμένοι χρηματοπιστωτικοί φορείς συγχρηματοδοτούν ποσοστό 50% του ύψους κάθε δανείου ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι αιτήσεις παραχώρησης δανείου από τις ΜΜΕ υποβάλλονται στις εν λόγω Τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου και Ancoria Bank Ltd).

Σημείωση: Όσον αφορά την Τράπεζα Κύπρου έχουν ήδη απορρoφηθεί τα πιο πάνω δάνεια, ενώ για την Ancoria Bank Ltd συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2019.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€140,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

  • Τράπεζα Κύπρου: το μέγιστο ποσό δανείου ανά επιχείρηση ανέρχεται στα €1,5 εκ.
  • Ancoria Bank Ltd: το μέγιστο ποσό δανείου ανά επιχείρηση ανέρχεται στις €600,000 (υπό ορισμένες προϋποθέσεις το ποσό του δανείου μπορεί να ανέλθει σε €1.5 εκ.)

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Επισημαίνεται ότι στους δικαιούχους των δανείων περιλαμβάνονται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα ενώ στήριξη από το ΤΕΚ μπορούν να λάβουν και δικαιούχοι έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

31/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2019

Οι πιο πάνω ημερομηνίες αφορούν τη περίοδο διαθεσιμότητας του προϊόντος από τους επιλεγμένους ενδιάμεσους φορείς / εμπορικές τράπεζες. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων (αίτησης δανείου) μπορεί να προκύψει νωρίτερα από τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας (π.χ. όταν θα απορροφηθεί πλήρως το διαθέσιμο δανειακό χαρτοφυλάκιο).

 

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τράπεζα Κύπρου
http://www.bankofcyprus.com.cy/mme_gr/small_business_gr/european_products_gr/cypef_gr/
Μαρία Δαφνίδου-Γεωργιάδου / Λουΐζα Ψαρά
Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων, Τράπεζα Κύπρου
τηλ.: +357 22 122056 / 22 122103
emails: [email protected] / [email protected]
 
Ancoria Bank
https://ancoriabank.com/content/business-loans
Χρίστος Παπούτσας
Manager, CEO Office
τηλ: +357 22 849080
email: [email protected]

Μύρια Αγαπίου
Business Development Support Unit
Head Office
τηλ.: +357 22 849075
email: [email protected]
φαξ: +357 22 849002

 

ΓΔ ΕΠΣΑ
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/page23_gr/page23_gr?OpenDocument
Αλεξία Αργυρού
τηλ.: +357 22 602865
email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

http://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm 

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.