Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης

Περίληψη

Ο γενικός στόχος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ο «Μηχανισμός») είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών διευκολύνοντας τον συντονισμό στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για την πρόληψη, την προετοιμασία αλλά και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Μηχανισμός υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό, για την προστασία πρωτίστως των ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος, της περιουσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενάντια σε κάθε είδος φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και από τις συνέπειες από τρομοκρατικές ενέργειες, τεχνολογικές καταστροφές, αποτελέσματα ραδιενέργειας ή από περιβαλλοντικές καταστροφές, θαλάσσια ρύπανση και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία, που συμβαίνουν εντός ή εκτός της Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας από καταστροφές προωθώντας την πρόληψη ή τη μείωση των πιθανών επιπτώσεών τους, ακολουθώντας μια γενικότερη νοοτροπία πρόληψης καθώς και με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής προστασίας και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο Μηχανισμός προάγει την ενίσχυση της προετοιμασίας του κράτους μέλους και της Ένωσης να ανταποκρίνεται σε καταστροφές, καθώς και να διευκολύνει την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση καταστροφών ή επικείμενων καταστροφών. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο Μηχανισμός στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την ετοιμότητα για καταστροφές.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 2.056 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50 – 95%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Πολιτική Άμυνα, Υπουργείο Εσωτερικών
Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας
Τηλέφωνο: +357 22 403448
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: khadjigeorgiou@cd.moi.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας:

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Technical Assistance for Disaster Risk Management

  Κλειστή

  Κωδικός: 32577 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2024-TRACK1 | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024

  Ο γενικός στόχος του UCPM είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, προετοιμασίας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας από καταστροφές και την πρόληψη ή τη μείωση των πιθανών επιπτώσεών τους και τη βελτίωση της ετοιμότητας τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους αλλά και ΕΕ για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

  Αυτή η δράση παρέχει στις εθνικές αρχές, οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων διαχείρισης κινδύνου καταστροφών.

 • Full Scale Exercises

  Κλειστή

  Κωδικός: 32482 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2024-KAPP-EX | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Στόχος αυτού του θέματος είναι να βελτιωθεί η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και η ανταπόκριση σε κάθε είδους καταστροφές εντός των κρατών μελών, παρέχοντας ένα περιβάλλον δοκιμών και μια ευκαιρία μάθησης για όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω μιας άσκησης σε πλήρη κλίμακα.

 • Preparedness Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 32480 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2024-KAPP-PP | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αυξήσει τη συνολική ετοιμότητα του UCPM και των ενδιαφερομένων του μέσω δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα συστημικής σημασίας. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου, οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Θεσμική ετοιμότητα και Ενίσχυση της ατομικής ικανότητας (Institutional preparedness; and Individual capacity strengthening).

 • Prevention Projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 32478 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2024-KAPP-PV | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/02/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2024

  Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της UCPM και τρίτων χωρών για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου, οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Εκτιμήσεις κινδύνου, Πρόβλεψη και σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνου, Επίγνωση κινδύνου, Έγκαιρη προειδοποίηση και Διαχείριση κινδύνου πυρκαγιάς (Risk assessments, anticipation, and risk management planning; Risk awareness; Early warning; and Wildfire risk management).

 • Full-scale exercise

  Κλειστή

  Κωδικός: 27754 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2023-KAPP-EX | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

  Στόχος αυτού του θέματος είναι να βελτιωθεί η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και η ανταπόκριση σε κάθε είδους καταστροφές εντός των κρατών μελών παρέχοντας ένα περιβάλλον δοκιμών και μια ευκαιρία μάθησης για όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω μιας άσκησης σε πλήρη κλίμακα.

 • Preparedness projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 27751 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2023-KAPP-PREP | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

  Αυτό το θέμα στοχεύει να αυξήσει τη συνολική ετοιμότητα της UCPM και των ενδιαφερομένων της μέσω δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα συστημικής σημασίας. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου, οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Θεσμική ετοιμότητα και ενίσχυση της ατομικής ικανότητας.

 • Prevention projects

  Κλειστή

  Κωδικός: 27748 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2023-KAPP-PREV | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2023

  Ο γενικός στόχος είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών UCPM και μεταξύ της UCPM και τρίτων χωρών για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του παραπάνω γενικού στόχου, οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες: Εκτιμήσεις κινδύνου, πρόβλεψη και σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνου. Επίγνωση κινδύνου; Έγκαιρη προειδοποίηση. και την πρόληψη των πυρκαγιών.

 • Knowledge Network Partnership

  Κλειστή

  Κωδικός: 20245 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2022-KN-General | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2022

  Το Knowledge Network’s  είναι ότι το UCPM και η κοινότητά του έχουν τη γνώση και την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική πρόληψη, προετοιμασία και ανταπόκριση σε τρέχοντες και αναδυόμενους κινδύνους και προκλήσεις στη διαχείριση καταστροφών. Αποστολή του είναι να:

  • Συγκεντρώστε εμπειρογνώμονες και οργανώσεις πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών,
  • Κάντε τις σχετικές γνώσεις για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση καταστροφών προσβάσιμες σε όλους
  • Προώθηση της καινοτομίας για πιο αποτελεσματική και αποτελεσματική πολιτική προστασία.

  Υπάρχουν δύο θέματα:

  1. UCPM-2022-KN-NGEU – UCPM-PJG UCPM
  2. UCPM-2022-KN-General – UCPM-PJG UCPM

   

 • Cross-Border Risks and Marine Pollution

  Κλειστή

  Κωδικός: 20216 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2022-PP | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών UCPM και μεταξύ της UCPM και τρίτων χωρών για την πρόληψη και την προετοιμασία για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης στη θάλασσα και στην ακτή.

 • Ασκήσεις μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

  Κλειστή

  Κωδικός: 1899 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2021-EX   | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021

  Αυτή η πρόσκληση υποστηρίζει έργα πρακτικής με στόχο το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση διαφορετικών δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης πλήρους κλίμακας σε ένα πολυεθνικό σενάριο ως το κύριο γεγονός του έργου. Το σενάριο μπορεί να προσομοιώσει την κατάσταση και τις συνθήκες όλων των τύπων καταστροφών που απαιτούν την ενεργοποίηση του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του κύριου θέματος και άλλων σχετικών θεμάτων σε σχετικούς τομείς.

  Η Πρόσκληση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • UCPM-2021-INT — Topic 1 Full-scale Internal
  • UCPM-2021-EXT — Topic 2 Full-scale External

 • Έργα πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση

  Κλειστή

  Κωδικός: 1900 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2021-PP   | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/03/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2021

  Πρόκειται για μια πρόσκληση για επιχορηγήσεις δράσης της ΕΕ στον τομέα των έργων πρόληψης και ετοιμότητας για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση στο πλαίσιο του ενωτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

  Η κλήση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • UCPM-2021-PP-CBR – Πρόληψη και ετοιμότητα για διασυνοριακό κίνδυνοι.
  • UCPM-2021-PP-MARIPOL – Πρόληψη και ετοιμότητα για θαλάσσια ρύπανση στη θάλασσα και στην ξηρά

 • Συνεργασία δικτύου

  Κλειστή

  Κωδικός: 1901 | Κωδικός Ταυτοποίησης: UCPM-2021-KN   | Όνομα Προγράμματος: Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2021

  Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021 σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις του δικτύου γνώσης στοχεύει να συμβάλει άμεσα στην ενοποίηση και τη λειτουργία του ενωτικού δικτύου γνώσης πολιτικής προστασίας μέσω χρηματοδότησης έργων που θα υποστηρίξουν άμεσα την ανάπτυξη βασικών στοιχείων της δομής διακυβέρνησης του δικτύου γνώσης.

  Επομένως, τα έργα υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης θα δημιουργήσουν θεματικές κοινότητες / κέντρα εμπειρογνωμοσύνης που θα προωθήσουν, θα δοκιμάσουν, θα ανταλλάξουν και θα διαδώσουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρογνωμοσύνη, καινοτομία και επιστημονικά στοιχεία προς υποστήριξη των πυλώνων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιστημών και γνώσεων.